TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

KAHILA, JANNE: Lainsuojattomien Amerikka? Amerikkalainen vastakulttuuri ja sen arvot 1960-luvun lopun elokuvissa.

Pro gradu –tutkielma 185 s., 4 liitesivua.
Yleinen historia
toukokuu 2008
 Tutkimus käsittelee 1960-luvun amerikkalaista vastakulttuuria ja sen arvoja amerikkalaisessa elokuvassa vuosina 1966-1970. Tutkimus rajoittuu maantieteellisesti Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin. Lähestyn tutkimuskohdetta elokuvan kautta tarkasteltuna. Käytän päälähteinäni neljää elokuvaa, ilmestymisjärjestyksessä: The Wild Angels (1966), The Trip (1967), Psych-Out (1968), Easy Rider (1969). Käsittelen myös elokuvia Alice’s Restaurant (1969) ja Little Big Man (1970), sekä Woodstock ja Gimme Shelter (1970). Sekundaariset lähteet: Hunter S. Thompson, Playboy-lehti. Vastakulttuuria käsittelevät tärkeimmät tutkimukset ovat Peter BRAUNSTEIN, Michael DOYLE: Imagine Nation;the American Counterculture of the 1960s & ’70s., Timothy MILLER: The Hippies and American Values., Dominick CAVALLO: A Fiction of the past; The Sixties in American History.
Hollywoodin vastakulttuuri vaikutti myös amerikkalaiseen elokuvateollisuuteen. Jack Nicholson, Dennis Hopper ja Peter Fonda olivat keskeisiä Hollywoodin vastakulttuurin toimijoita. Easy Riderin saavuttama suosio sai suuret studiot antamaan ohjaajille vapaammat kädet. Amerikkalainen vastakulttuuri kyseenalaisti valtakulttuurin arvot, normit, ja käytänteet. Vietnamin sota oli keskeinen vaikuttaja vastakulttuurin taustalla. Vastakulttuuri arvosteli establismentia. Vastakulttuurin arvot olivat paljolti television lännensarjojen ja lännenelokuvien kautta välittyneitä representaatiota frontier- eli rajaseututeoriasta, joka oli keskeinen amerikkalainen myytti. Vastakulttuuri haki arvonsa idealisoideusta menneisyydestä.

Asiasanat: 1960-luku, vastakulttuuri, elokuva, LSD, lainsuojattomuus, rajaseutu, frontier, western, Hollywood, Easy Rider, hipit, Helvetin Enkelit, underground, kommuunit, rock, Woodstock, Haight-Ashbury, San Francisco, psykedelia, Amerikka, Diggers, SDS, counterculture, revisionistinen western, vallankumous, nuorisokulttuuri, intiaanit, alakulttuuri, arvot, Vietnam.