TURUN YLIOPISTO
Historian Laitos / Humanistinen tiedekunta

JYRKÄS, PETRA: Modernin kaupunkilaisnaisen nousu - Kiinalaiset naiset suomalaissilmin maailmansotien välisenä aikana

Pro gradu -tutkielma, 155 s.
Yleinen historia
Lokakuu 2005
 


Kansallisten stereotypioiden alkuperä, luonne ja vaikutukset on yhtä ajankohtainen tutkimuskohde nyt kuin aikaisemminkin. Kulttuurien välinen kohtaaminen, niiden vuorovaikutus ja sen synnyttämät ongelmat sekä mahdollisuudet muodostavat hedelmällisen tutkimuskohteen. Matkailu on usein ollut se luontainen konteksti, jossa kulttuurit ovat kohdanneet toisensa pitkään ja rauhanomaisesti. Suomalaiset ovat muiden tapaan olleet mukana kulttuurien kohdatessa toisensa menneisyydessä. Tutkimuskohteenani on kaukainen Kiina, maailmansotien välinen aika, maallisten ja kristillisten suomalaisten eri puolille Kiinaa suuntautuneista matkoista kertovat matkakuvaukset sekä näissä teksteissä esiin nouseva kuva kiinalaisista naisista. Aikaisempien tutkimusten läpikäynti osoitti sen, että suomalaisten Kiinan-kuvausten käsittely on jäänyt pintapuoliseksi ja niistä on puuttunut tarkempi paneutuminen kiinalaisnaisten olennaiseen osaan länsimaisen Kiina-kuvan kehittymisessä. Käytän työssäni primäärilähteinä suomalaisten kirjoittamia painettuja matkakuvauksia Kiinasta ja yhdistän tutkimuksessani sekä maallisten että uskonnollisten kirjoittajien tekstejä, mitä tutkimuksessa ei ole aikaisemmin tehty. Analysoin työssäni kiinalaisista naisista muodostettuja kuvia sekä selvitän, mitä kuva kiinalaisista naisista kertoi maailmansotien välisen ajan suomalaisista ja heidän maailmankuvastaan sekä kiinalaisesta yhteiskunnasta. Työni teoreettisena lähtökohtana on historiallinen kuvatutkimus. Tarkastelun aluksi kiinalaisnaisten ulkoisista piirteistä hahmottunutta kuvaa, johon kuuluvat ulkonäkö, pukeutuminen ja tavat. Siitä siirryn tyttöjen syntymän ja arvostuksen kautta naisen avioitumiseen ja elämään aviopuolison perheessä sekä naisen elämäntehtävistä annettuun kuvaan.

Matkan ajankohdalla ei ollut paljon vaikutusta Kiinan-kävijöiden matkakuvausten sisältöön. Kiinaan matkustamisen motiivit olivat monenlaiset, mutta tästä huolimatta kuvaukset tuntuivat noudattavan tiettyä konventionaalista mallia. Todennäköisesti monet matkakirjojen yhtäläisyydet johtuvat kulkemistilanteen samankaltaisuudesta ja matkakirjallisuuden lajityypistä. Suomalaisten matkakuvausten tutkiminen paljastaa monisärmäisen ja sisäisesti sekä toistensa kanssa ristiriidassa olevan kiinalaisen naisen kuvan. Kuva muodostui enemmän tai vähemmän ”oikeasta informaatiosta”, arvoasetelmista, omia käsityksiä sisältävistä havainnoista, yleistyksistä sekä jonkinlaisista ennakkoluuloista. Kuvaa kiinalaisista naisista ei dominoinut mikään tietty kaikille länsimaalaisille yhteinen arvottamismalli tai intressi, vaan siihen vaikuttivat eniten matkailijoiden henkilökohtaiset odotukset ja ominaisuudet. Kiinalaisnaisesta luotu kuva paljasti ennen kaikkea suomalaisten halun nostaa esille uuden ja vanhan, modernin ja perinteisen, murroskohta. Tietyt kiinalaisnaisen piirteet kertoivat vanhasta, ikiaikaisesta ja muuttumattomasta Kiinasta, jonka tilalle oli nousemassa uusi moderni kaupunkilaisnainen.Asiasanat: Naiskuva, Kiina, kiinalaiset, kulttuurienvälinen tutkiminen, matkailu, matkailijat, matkakirjallisuus, matkakertomukset, lähetystyöntekijät, lähetystyö