Junttila, Otto

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos / Humanistinen tiedekunta

JUNTTILA, OTTO: Valta kansalle tai vallankumous - Black Panther Party (for Self-Defense) osana afroamerikkalaisen identiteetin rakennusta Yhdysvalloissa 1966-1974

Pro gradu –tutkielma, 109 s., 19 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 2011


Tutkielma käsittelee Black Panther Partyn rakentamaa mustaa nationalismia ryhmän perustamisesta vuonna 1966 sen tosiasialliseen hajoamiseen saakka vuonna 1974. Tutkielmassa keskitytään kansalaisoikeusliikkeen myöhempään vaiheeseen ja maantieteellinen rajaus keskittyy Yhdysvaltain pohjoisen kaupunkeihin, erityisesti Yhdysvaltain länsirannikolle. Tutkimuskohteena on Black Panther Partyn afroamerikkalaiset johtohahmot.

Tutkielmassa selvitetään Black Panther Partyn rakentamaa afroamerikkalaista identiteettiä ensisijaisesti mustan nationalismin ideologian, rotuteorian ja historiakuvan näkökulmista. Tässä filosofi Jonathan GLOVERIN ja kulttuuriantropologi Pekka VALTOSEN käsitteet etnisestä ryhmäidentiteetistä ja ryhmien välisistä konflikteista ovat toimineet metodologisena avaimena. Tutkielmassa selvitetään myös Black Panther Partyn demokraattista tehtävää Pierre ROSANVALLONIN käsitteiden avulla. Edelleen selvitetään Black Panther Partyn vaikutusta ja yhteistyötä muiden vähemmistöryhmien järjestäytymiseen ja radikalisoitumiseen.

Black Panther Party aloitti selkeästi reformistisena liikkeenä hyvin konkreettisella ohjelmalla, joka tähtäsi ensisijaisesti afroamerikkalaisten taloudellisten oikeuksien parantamiseen. Myöhemmässä vaiheessa liike kuitenkin ajautui uusvasemmistolaiseen vallankumousteoretisointiin. Black Panther Party ei koskaan onnistunut sovittamaan yhteen näitä rooleja, eikä onnistunut saamaan taakseen afroamerikkalaisen keskiluokan tukea, joka johti liikkeen epäonnistumiseen.

Black Panther Party loi afroamerikkalaisten yhtenäisyyteen perustuvaa politiikkaa, mutta samalla korosti luokkataistelun merkitystä ja pyrki liittoutumaan samanhenkisten järjestöjen kanssa yli etnisten rajojen. Black Panther Partyn käytännönläheisyys näkyi myös sen ideologisessa joustavuudessa. Rotuteoriat sekä nationalistinen ja uusvasemmistolainen ideologia muovautuivat yhdessä näennäisen vaikeaselkoiseksi ja osittain sisäisesti ristiriitaiseksi kokonaisuudeksi, jossa on vaikea erottaa retoriikkaa asiasta. ROSANVALLONIN käsitteiden avulla on kuitenkin mahdollista sijoittaa liike sen demokraattisen tehtävän avulla oman aikakautensa poliittiseen viitekehykseen. Black Panther Party arvosteli julkista valtaa sekä valvoi ja torjui sen toimintaa, jotka muodostavat ytimen ROSANVALLONIN vastademokratian käsitteen sisällä. Black Panther Partyn toiminta oli osa laajempaa murrosta, jossa ihmiset alkoivat Yhdysvalloissa identifioida itseään uudella tavalla perinteisten työhön ja varallisuuteen liittyvien luokkajakojen rinnalla.

Avainsanat: Black Panther Party for Self-Defense, musta nationalismi, 1960-luku, uusvasemmistolaisuus, afroamerikkalaiset, identiteetti, poliittinen toiminta, Yhdysvallat