TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

JOKINEN, ARTO: EUROOPAN RAJASEUDUSTA UUDEN MAAILMAN JÄTTILÄISEKSI - Amerikka-kuva toisen maailmansodan jälkeen käytetyissä suomalaisissa historian oppikirjoissa

Pro gradu -tutkielma, 129 s., 6 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 1995

Tutkielma käsittelee Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen kuvaa suomalaisissa historian kouluoppikirjoissa. Työn ajanjaksona ovat vuodet 1945-1981. Tarkastelun kohteeksi on valittu oppikirjoja kansa-, keski- ja peruskoulusta sekä lukiosta. Koska uusia oppikirjoja on ilmestynyt tutkimusaikana erittäin paljon, tutkimukseen on valittu koulujen vuosikertomusten perusteella eräitä käytetyimpiä teoksia.

Tutkimusmetodina on käytetty pääosin historiallis-kvalitatiivista tarkastelua, jolla on pyritty selvittämään mitä ja miten Yhdysvalloista/Yhdysvaltoja käsitellään historian oppikirjoissa sekä miksi käsittelytapa muodostuu tietyntyyppiseksi.

Tutkimusajanjaksot on jaettu Matti J. Castrenin hahmotteleman Suomen toisen maailmansodan jälkeisen historian opetuksen jaottelun mukaan kolmeen kauteen. Ensimmäisen tutkimusajanjakson eli kansalaiskasvatuksellisen kauden Amerikka-kuva (1945-63) muodostui eurooppalaisen perinnön Amerikaksi. Etniseltä kannalta Yhdysvaltojen historia oli valkoisen eurooppalaisen historiaa. Amerikka esiteltiin dynaamisena suurvaltana. Toisella tutkimusajanjaksolla myrskyn kauden Amerikka-kuva (1964-74) muuttui ristiriitaisuuden Amerikaksi. Yhdysvaltojen etnisen kuvan monipuolistumisen myötä oppikirjoissa nähtiin myös suurvallan moninaiset ongelmat ja epätasa-arvo. Kolmannen tutkimusajanjakson uudistuneen koulun Amerikka-kuvan (1976-1981) syventymisen myötä Yhdysvallat koettiin taantuvaksi suurvallaksi.

Amerikan kuvan sisällön muotoutumiseen historian oppikirjoissa yleisen kehyksen loivat opetussuunnitelmat sekä komiteoiden ja työryhmien mietinnöt. Edellisen kouluhallinnon ohjauksen ja Yhdysvaltojen historiantutkimuksen kehityksen puitteissa oppikirjojen tekijöiden funktio muodostui varsin keskeiseksi. Heillä oli vapaus valita Yhdysvaltojen historiasta tärkeänä pitämiään kohtia ja toimia näin ikään kuin suodattimena kouluhallintoon ja historiantutkimukseen nähden. Oppikirjojen tekijöiden asenteita Yhdysvaltoihin oli vaikeaa mitata, mutta tekijöiden poliittisen suuntautumisen voidaan olettaa vaikuttaneen Amerikan kuvaan. Yhdysvaltojen kuvan muutoksen taustalla on epäilemättä ollut myös maailmanpolitiikan sekä suomalaisen yhteiskunnan murroksellinen muuttuminen 1960-luvulla. Oppikirjojen Amerikan kuvan voidaan katsoa tuolloin siirtyneen pitkäaikaisesta, aina 1800-luvulta periytyneestä Yhdysvaltojen kuvasta dynaamisen Yhdysvaltojen kuvan kauteen.