TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

JAAKONKOSKI, TEEMU: Luonnonsuojelusta ympäristönsuojeluun – ympäristökirjoittelu Helsingin Sanomissa 1.1.1968-10.7.1971

Pro gradu-tutkielma, 108s., 1 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1997


Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Helsingin Sanomien ympäristökirjoittelua 1.1.1968-10.7.1971. Kyseinen ajanjakso oli kansainvälinen murros medioiden ympäristöasioiden käsittelyssä. Samalla ympäristöasioista muodostui maailmanlaajuinen kysymys. Myös Helsingin Sanomissa ympäristöasioiden käsittely lisääntyi jyrkästi ja aihepiiri vakiinnutti asemansa lehden palstoilla. Tutkimuksen tarkoitus on hahmotella miten murros näkyy Helsingin Sanomissa. Selvitän 1) millaisten asioiden yhteydessä lehden lisääntynyt kirjoittelu alkoi. 2) Miksi lehti alkoi kirjoittaa ympäristöstä ja millä palstoilla. 3) Ketkä ympäristöstä kirjoittivat, mitä aiheita kirjoitukset käsittelivät ja mikä oli niiden sisältö. 4) Miten Helsingin Sanomat noteerasi Euroopan ensimmäisen luonnonsuojeluvuoden 1970 ja miten se vaikutti kirjoitusten määrään ja sisältöön.

Helsingin Sanomien ympäristökirjoittelu lisääntyi koko tutkimuksen ajanjakson ajan. Kirjoittelu oli kuitenkin vähäistä aina kesäkuuhun 1969. Aiheet olivat yleensä kotimaisia. Loppuvuodesta 1969 ympäristökirjoittelu lisääntyi voimakkaasti. Myös maailmanlaajuinen näkökulma kirjoittelussa vahvistui. Kansainväliset tapahtumat, kuten Euroopan luonnonsuojeluvuoden lähestyminen ja Yhdistyneiden Kansakuntien ensimmäisen ympäristökonferenssin (Tukholma 1972) valmistelut, saivat aikaan vilskettä lehden ympäristökirjoittelussa. Lehti alkoi julkaista lisääntyvästi ulkomaalaisten toimittajien ympäristöjuttuja ja seurata ylipäätään muiden (teollistuneiden) maiden ympäristöasioita. Kansainvälinen ympäristöuutisointi oli kutakuinkin täydellisesti isojen länsimaisten uutistoimistojen varassa. Tutkimuksen alkuosan ympäristökirjoittelu oli ikään kuin ideologinen avaus koko problematiikkaan. Ajanjakson loppua lähestyttäessä lehti keskittyi yhä enemmän käytännön toimenpiteisiin, joiden yhteydessä nousi ensimmäisenä esiin kysymys: kuka ympäristönsuojelun maksaa? Toinen selkeä muutos oli ympäristöproblematiikan politisoituminen. Myös terminologiassa tapahtui muutos: Helsingin Sanomat siirtyi luonnonsuojelusta ympäristönsuojeluun.

Tutkimuksen tärkeimpänä lähdemateriaalina toimi luonnollisesti Helsingin Sanomat -sanomalehti. Luin systemaattisesti kaikki 1.1.1968-10.7.1971 välisenä ajanjaksona lehdessä esiintyneet laajemmat ympäristöaiheiset artikkelit ja uutiset. Erityisen huomion kohteena olivat maailmanlaajuisen näkökulman omaavat ympäristökirjoitukset.