Jaakkola, Tiina

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

JAAKKOLA, TIINA: USKOTTAVUUS ENNEN KAIKKEA — Johnsonin hallinnon Vietnam-politiikka vuosina 1963-1965 Johnsonin ulko- ja puolustusministereiden muistelmien valossa

Tutkielma, 232 s., 9 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 2008


Tämän tutkielman aiheena on presidentti Lyndon B. Johnsonin hallinnon Vietnam-politiikka vuosina 1963-1965. Tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, miten ja ennen kaikkea miksi Johnsonin hallinto päätyi eskaloimaan Yhdysvaltain sotatoimia Vietnamissa. Tutkielman päälähdemateriaalina on käytetty presidentti Johnsonin neljän ministerin, ulkoministeri Dean Ruskin, puolustusministeri Robert McNamaran, apulaisulkoministeri George Ballin ja puolustusministeri Clark Cliffordin muistelmateoksia. Tutkielmassa on pyritty vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten Johnsonin hallinnon tärkeimmät Vietnamia koskevat päätökset syntyivät? Millaisena ministerit näkevät presidentti Johnsonin sekä oman ja toistensa toiminnan Vietnamin sodan päätöksentekoprosessissa? Miksi Johnson ja ministerit päätyivät kannattamaan niitä päätöksiä, jotka johtivat Vietnamin sodan eskalaatioon?

Johnsonin hallinnon Vietnam-päätökset vuosina 1963-1965 syntyivät reaktiona tapahtumiin Etelä-Vietnamissa ja niiden myötä Yhdysvallat "liukui" vähitellen yhä syvemmälle Vietnamin konfliktiin. Presidentti Johnson oli keskeisessä roolissa hallintonsa Vietnam-politiikassa, mutta Johnsonin ministereistä etenkin puolustusministeri McNamaralla oli erittäin keskeinen rooli Johnsonin hallinnon Vietnam-päätöksissä. Johnsonin ministereistä voimakkaasti sodan eskalaatiota kannattivat ulkoministeri Rusk ja puolustusministeri McNamara, kun taas apulaisulkoministeri Ball ja McNamaran seuraaja puolustusministeri Clifford olivat yhtä voimakkaasti sotatoimia vastaan. Presidentti Johnson kannatti sotatoimia, mutta oli Ruskia ja McNamaraa haluttomampi eskaloimaan Yhdysvaltain sotilaallista roolia Vietnamissa. Tärkein vaikutin Johnsonin hallinnon Vietnamia koskevien päätösten taustalla oli huoli Yhdysvaltain kansainvälisestä uskottavuudesta: kommunismin leviäminen Vietnamissa oli estettävä sotilaallisin keinoin, koska muutoin Yhdysvaltain uskottavuus kärsisi, millä taas olisi voinut Johnsonin hallinnon näkemyksen mukaan olla katastrofaaliset seuraukset maan turvallisuudelle ja jopa maailmanrauhalle.

Johnsonin hallinnon Vietnam-politiikassa vuosina 1963-1965 ilmeni selkeästi Yhdysvaltain kylmän sodan aikaisen ulkopoliittisen doktriinin, patoamispolitiikan, vaikutus ja Vietnamin sota voidaankin nähdä osana maan kylmän sodan aikaista maailmanlaajuista taistelua kommunismin leviämistä vastaan.

ASIASANAT: Vietnamin sota, kylmä sota, Yhdysvaltain ulkopolitiikka, patoamispolitiikka, dominoteoria, psykologinen dominoteoria.