TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos / Humanistinen tiedekunta

ILMONEN, JANI: Uskon voimalla – puritaanien uskonnollinen propaganda Englannin sisällissodassa 1639–1650

Pro gradu -tutkielma, 81 s., 5 liites.
Yleinen historia
Maaliskuu 2007
 

Tutkin Pro gradu -työssäni ääriuskonnollisten puritaanien uskonnollista propagandaa Englannin sisällissodassa 1639–1650. Voimakas tekijä 1600-luvun Euroopan historiassa oli uskon voima. Tutkin, miten tätä uskonnollisuuden tuomaa markkina-arvoa hyödynnettiin Englannin sisällissodassa. Maallisia tavoitteita perusteltiin Raamatun kielen värittämillä ilmaisumuodoilla pelkästään propagandasyistä.

Vuosien 1639–1651 välisenä aikana käyty Englannin sisällissota voidaan jakaa moneen osaan. Sotaa käytiin Englannissa, Skotlannissa, Irlannissa ja Walesissa. Sotaa käytiin monesta eri syystä ja monen eri tarkoituksen vuoksi. Sota oli uskonnollinen, poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen valtataistelu. Sodan myötä kuningas Kaarle I:n menetti kruununsa ja henkensä, ja Englannista tuli tasavalta noin vuosikymmenen ajaksi.

Tärkeimpinä alkuperäislähteinä ovat Oliver Cromwellin puheet, kirjeet ja Englannin parlamentin julistukset, joita on koonnut yhteen englantilainen historioitsija Thomas Carlyle vuosien 1849–1861 välillä. Puheet ja julistukset ovat julkiseen levitykseen tarkoitettuja, ja näillä on selkeät tavoitteet ja sanomat. Kirjeet puolestaan kertovat enemmän Oliver Cromwellin henkilökohtaisista tuntemuksista. Toinen tärkeä alkuperäislähteeni on Venetsian lähettiläiden kirjeet ja raportit. Lähettiläät asuivat Lontoossa sisällissodan aikana. Aineisto tarjoaa ulkopuolisten tarkkailijoiden analyysin Englannin historian kriittisistä vaiheista.

Tutkimus osoittaa, että varhaismodernin ajan nouseva ryhmä, porvaristo, nousi puolustamaan valtaansa. Kalvinistiseen uskontunnustukseen nojaava porvaristo haki uudenlaista poliittista ja uskonnollista vapautta ja oikeutta. Valtiollisen ja kirkollisen sensuurin heikkeneminen Englannissa 1640-luvulla mahdollisti uudenlaisen journalismin ja propagandakoneiston. Uudet tekijät ja tahot ryntäsivät markkinoille kilpailemaan ihmisten mielistä ja sydämistä. Tämä kehitys mahdollisti puritaanien propagandakoneiston olemassaolon. Heidän propagandakoneistonsa verhosi poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset tavoitteet raamatullisen sanoman alle. Puritaanien propagandakoneisto ei toiminut kuitenkaan pelkästään valheellisin perustein, vaan he uskoivat itse sanomaansa. Oliver Cromwell ja muut puritaanit uskoivat toteuttavansa jumalallista tehtävää.

Asiasanat: puritaanit - englannin sisällissota - propaganda – Oliver Cromwell