Huhtinen, Johannes

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos / Humanistinen tiedekunta

HUHTINEN, JOHANNES:   "PALJASTAKAAMME ONNETTOMAN VALTION RIKOKSET" Thomas May, antiikin Rooma ja Englannin tasavaltalaiskulttuuri 1626–1650

Pro gradu -tutkielma, 137 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 2010


Monarkistiseen Englantiin perustettiin sisällissodan (1642–1649) jälkeen vuonna 1649 tasavalta. Uuden valtiomuodon perustamisen mahdollisti käytännöllisesti se, että parlamentin ydinjoukko teloitutti kuninkaan ja lakkautti monarkian toiminnan. Esikuvia ja oikeutusta tällaiseen kuningasvihamieliseen toimintaan eivät tarjonneet niinkään oman aikansa poliittiset teoreetikot kuin muinaiset antiikin tasavaltalaiset auktorit.

Klassisen tasavaltalaisuuden ja Englannin tasavallan suhde on ollut historiallisen keskustelun aihe jo jonkin aikaa. Useat historiantutkijat ovat pitäneet englantilaista tasavaltalaisuutta kuninkaanmurhan seurauksena – ei niinkään sen aiheuttajana. Toiset ovat korostaneet klassisen tasavaltalaisen aatemaailman poliittista merkitystä jo ennen kuninkaattoman tasavallan perustamista. Aihe kiinnostaa minua poliittiseen kulttuuriin laajasti liittyvänä kysymyksenä. Miten tasavaltalaiskulttuuria hyödynnettiin poliittisesti jännitteisinä aikoina?

Työssäni tutkin Englannin tasavaltalaista historiakeskustelua Kaarle I Stuartin valtakauden alusta aina Englannin tasavallan alkuun saakka. Aihetta lähestyn analysoimalla englantilaisen humanisti Thomas Mayn kirjoituksia ja niiden kulttuurista vastaanottoa. Päälähteitäni ovat Mayn kääntämä runoelma Pharsalia Rooman kansalaissodasta, näytelmätekstit Julia Agrippina ja Cleopatra historiateos The history of the Parliament of England, jonka May kirjoitti Englannin sisällissodan kapinallisen parlamentin sihteerinä.

Thomas May rikastutti Englannin tasavaltalaiskulttuuria roomalaisaiheisilla kirjoituksillaan. Antiikin representaatiot liittyvät toisaalta myös tiiviimmin 1600-luvun poliittiseen keskusteluun ja niissä käytettyyn retoriikkaan. Keskeisimpien havaintojeni mukaan tasavaltalaista kieltä ja kuvastoa sovellettiin erilaisten poliittisten ja moraalisten ideaalien jäsentämiseen. Tasavaltalaisuus määritti yhteisön toimintaa ja arvoja jo ennen Englannin tasavallan perustamista.

Asiasanat: Thomas May, Kaarle I Stuart, tasavaltalaisuus, Englannin sisällissota, hyveet, parlamentin historia, Cleopatra, Julia Aggrippina, Lucanus, Cicero, Tacitus.