TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

HOLMBERG, TEA: ”Keinutuoliarmeijan” arkipäivä - Floridan amerikansuomalaiset
eläkeläiset n.1950 - 1974

Pro gradu -tutkielma, 110 s., 1 liites.
Yleinen historia
Maaliskuu 1995


Tutkimuksessani tarkastelin Floridan amerikansuomalaisten eläkeläisten arkipäivää noin 1950-1974. Pääasiallisena tutkimuskohteenani olivat kahden suurimman suomalaiskeskuksen, itärannikolla sijaitsevien Lake Worthin ja Lantanan ensimmäisen ja toisen polven amerikansuomalaiset, jotka olivat siirtyneet muista suomalaisten asuttamista USA:n tai Kanadan osavaltioista Floridaan.

Koska Floridan amerikansuomalaisista löytyi todella vähän tutkimuskirjallisuutta, ovat amerikansuomalaiset sanomalehdet - sitoutumaton New Yorkin Uutiset ja vasemmistoradikaalien Industrialisti - tutkimukseni keskeisintä lähdemateriaalia. Lisaksi apunani olivat Floridan amerikansuomalaisista kerätty kirje- ja lomakemateriaali sekä Floridan amerikansuomalaisten haalien pöytäkirja-aineisto.

Floridaan hakeutui jo 1940-luvulla eläkeläisiä, mutta 1950- ja 1960-luvuilla amerikansuomalaiset turistit ja Floridaan pysyvästi hakeutuneet olivat nimenomaan eläkeläisiä. Floridan amerikansuomalaisten lukumäärä kasvoi ainakin 1970-luvun puoliväliin asti, johon tutkimukseni ajallisesti päättyy. Vuonna 1970 Floridassa asui pysyvästi noin 7 000 amerikansuomalaista. Lisäksi Floridaan saapui vuosittain noin 10 000 - 20 000 vierailijaa.

Floridan amerikansuomalaisessa väestörakenteessa tapahtui muutos 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Tuolloin Suomessa syntynyt vanhempi siirtolaispolvi luovutti paikkansa Amerikassa syntyneelle toiselle polvelle. Samaan aikaan muuttoliike Suomesta Floridaan oli vilkasta. Oheiset muutokset näkyivät järjestöelämässä: vanha järjestötoiminta antoi tilaa uudenlaiselle järjestötoiminnalle.

Lake Worthin ja Lantanan amerikansuomalaiset perustivat lukuisia järjestöjä. Alkuvaiheessa politiikalla oli keskeinen rooli järjestötoiminnassa. Poliittinen eripura tasaantui 1960-luvulle tultaessa. Kahden merkittävimmän järjestön, sitoutumattoman Turistiklubin ja vasemmistolaisen Kenttähaalin, lisäksi itärannikon amerikansuomalaiset perustivat mm. uskonnollisia ja suomalaiskansallisia järjestöjä.

Lake Worthin ja Lantanan alueelle muuttaa edelleen amerikansuomalaisia. Myös varakkaiden eläkeläisten ja työikäisten muutto Suomesta Floridaan yleistyi 1970-luvulla. Suomalaisille turisteille Floridaa myydään ”matkailijan paratiisina”. Floridan suomalaisessa väestörakenteessa on tapahtunut monia muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet Floridan amerikansuomalaiseen järjestöelämään. Siitä miten toiminnan tyyli muuttui 1970-luvulta lähtien eli mitä muutoksia Floridan amerikansuomalaisessa järjestötoiminnassa tapahtui, tehtäneen tulevaisuudessa uusi tutkimus.