TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

HOLM, Karl: Amerikkalaisuus 1890 luvun Yhdysvalloissa - F.J.Turnerin frontier teorian tarkastelu

Laudatur tutkielma 100 s.
Yleinen historia
Lokakuu 1985
 

Frederick Jackson Turner esitti frontier teoriansa vuoden 1893 Chicagon maailmannäyttelyn yhteyteen järjestetyssä American Historical Association yhdistyksen vuosikokouksessa. Frontier teoriassa oli kysymys asutushistoriallisen frontierin (raja, raja-alue) etenemisestä Yhdysvaltojen itärannikolta kohti länttä. Turner lähti olettamuksesta, että kyseinen asutushistoriallinen prosessi merkitsi lähtökohtaa amerikkalaisen identiteetin muodostumiselle. Amerikkalaisuus, jonka tunnuspiirteiksi Turner määritteli esimerkiksi demokraattisuuden sekä individualismin ja vapauden, kykeni muodostumaan ainoastaan frontierin muodostamissa olosuhteissa. Frontier merkitsi sivilisaation ja erämaan välistä rajalinjaa. Sivilisaatio valloitti, edetessään vääjäämättä länteen, jatkuvasti tilaa 'villeydeltä' ja erämaalta. Mutta kamppaillessaan itselleen elintilaa erämaalta uudisasukas samalla jatkuvasti amerikkalaistui. Periaatteena oli, että mitä kauemmas frontier eteni ja mitä kauemmin uudisasukkaat frontierin vaikutuksen alaisina olivat, sitä amerikkalaisemmiksi he tulivat.

Frontier teoriaan sisältyi ennen kaikkea taloushistoriallinen lähestymistapa. Vapaa maa merkitsi houkutinta sekä maahan muuttaneille siirtolaisille että Yhdysvaltojen teollisuuskeskusten työväestölle. Periaatteellinen tietoisuus omista mahdollisuuksista uudisraivaajana muokkasi amerikkalaisuutta optimismille sekä yksilöllisyydelle. Huolimatta siitä, että frontier oli ollut olemassa jo ensimmäisten siirtokuntien perustamisen myötä, niin Turner katsoi merkittävimpien asutushistoriallisten vuosien asettuneen siirtokuntien itsenäistymisestä vuoteen 1890. Tällöin Turner katsoi, että asutushistoriallinen prosessi oli päättynyt sillä maa oli käytännöllisesti asutettu kokonaan. Myös frontier oli kadonnut, eikä merkitsi amerikkalaisuuden muotoutumisen päättymistä. Tämän vuoksi Turner väitti, että Amerikan historiaa voitiin vuoden 1890 jälkeen tarkastella kokonaisuutena.

Työn lähtökohta on osoittaa frontier teorian merkitys amerikkalaisessa yhteiskunnassa 1890 luvulla. Ensimmäisessä kappaleessa määrittelen frontier-teorian käsitteistön. Toinen kappale täsmentää frontier teoriaa suhteessa amerikkalaiseen historiankirjoitukseen. Kolmas kappale hahmottaa Yhdysvaltojen erityispiirteitä 1890 luvulla. Viimeinen kappale on luonteeltaan kokoava. Pohdin siinä amerikkalaisuuden ja sivilisaation välistä problematiikkaa, sekä yhteiskunnallista tilausta kansallisesta identiteetistä.

Frontier teoria voidaan osoittaa olleen olennainen osa 1890-luvun yhdysvaltalaisesta mentaliteetista. Yhdysvallat osoitti taloudellisella ja poliittisella ekspansiivisuudellaan olevansa suurvalta kansainvälisessä yhteisössä. Tämän valtiollisen roolin edellytyksenä oli myös oman kansallisen identiteetin osoittaminen. Frontier teoria historiallisena synteesinä korosti amerikkalaisuuden yhdenmukaisuutta sekä ainutlaatuisuutta. Tälle oli olemassa tietty yhteiskunnallinen tilauksensa, johon vaikutti mm. Yhdysvaltojen ja Euroopan vä1inen mentaalihistoriallinen kilpailutilanne.

Frontier teoriaa on kuitenkin kritisoitu my6hemmin hyvin voimakkaasti. Syinä tähän olivat teorian puutteet kuten 1iiallinen yksinkertaistaminen, agrarismin yksipuolinen painottaminen kaupungistumisen ja teollistumisen sijaan sekä frontierin liiallinen deterministisen evoluution korostaminen.