TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

HEYNO, JOUKO:  SKUQIA. (Skuthia) Suuren dareioksenvastaisen liittokunnan
kansat Etelä-Venäjällä ja Skuthian sotaretki Heerodotos
Halikarneesoslaisen Historioon -teoksen mukaan

Pro gradu -tutkielma, 198s., 4 kpl liitteitä, 1 CD -ROM
Yleinen historia
Marraskuu 2000


Tutkimus käsittelee Heerodotos Halikarneesoslaisen teoksessa Historioon kuvattua Dareios suuren Skuthiaa vastaan suuntautunutta sotaretkeä. Tutkimuksessa on rekonstruoitu retken pääasialliset
tapahtumat sekä todennettu Dareioksen vastustajien etnolingvistinen tausta. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat, että 1) Heerodotoksen kuvaus on ilmeisen luotettava, jos se tulkitaan aitona ja suhteellisen tarkkana lähteenä 2) historiassa käsitellyt persialaisten ja kreikkalaisten väliset
sotatoimet ovat suuremman operaation sivujuonne ja 3) arojen federaatio, jota vastaan Dareios hyökkäsi, koostui pääasiassa suomalais-ugrilaisista ja turkkilaisista kansoista, joista jälkimmäiset muodostivat kauppaa käyvän sosiaalisen ja sostilaallisen eliittivähemmistön.  Hyökkäyksen seurauksena syntyneen dareioksenvastaisen liittokunnan pääosan muodostivat turkkilaiskieliset "päällikköskuthit", kantaunkarilaiset massagetit, joista Heerodotos käytti epiteettiä "yhtäläisesti aseistautuneet", hamadzonit, sekä volgansuomalaiset buudinit ja geloonit, nykyisten mordvalaisten esi-isät.  Tutkimuksen lisätuloksena on mahdollistunut myös kantaturkin foneettisen järjestelmän rekonstruointi, joka on tutkimuksessa esitetty siinä mitassa, kuin se on tässä yhteydessä tarpeellista. Tuloksena on samalla selitys erinäisiin suomalais-volgalaisten kielten ja indoeurooppalaisten kielten historiaa koskeviin ongelmiin, tärkeimpänä syy nk. germaaniseen äänteenmuutokseen.
 Jatkotutkimuksina ovat tärkeimpiä Historioonin uudelleenkääntäminen ja sen tutkimuksellisen merkityksen uudelleenarviointi sekä germaanikielten, kreikan ja volgalaissuomalaisen kielikunnan etymologisten ja muiden kielihistoriallisten suhteiden uudelleenarviointi.

Avainsanat:

Antiikki, Herodotos, historiankirjoitus, Kreikka, Skyytia, skyyttalaiset,Persia, Dareios, Venäjä, arkeologia, sodat, kauppatiet, muinaiskansat, paimentolaiskulttuurit, kielihistoria, etymologia, kantaturkki,turkkilaiset kielet, germaanit, germaanikielet, saagat, etymologia