TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

ANNA HERRANEN: El País -sanomalehden käsitys Espanjan baskinationalismista vuosina 1995-1997

Pro gradu -tutkielma, 100 s., 2 liitesivua
Yleinen historia
Kesäkuu 1999


Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan espanjalaisen El País -sanomalehden näkemystä baskinationalismista vuosina 1995-97. Tätä käsitystä tutkin nimenomaan El Paísin pääkirjoituksien perusteella. Baskinationalismi on Espanjassa varsin näkyvä ilmiö ja siitä on myös tehty laajalti tutkimuksia eri tieteenalojen piirissä. Suomessa baskinationalismia on tutkittu varsin vähän ja ainakaan lehtinäkökulmasta tutkimuksia ei ole saatavilla.

Työssäni selvitän mikä on El Paísin käsitys baskinationalismista kolmen vuoden aikajaksolla. Tutkimus sijoittuu kuluvalle vuosikymmenelle ja tutkii nain ollen lähihistoriaa. Rajauksen suoritin kahden tapahtuman kautta. Vuonna 1995 PNV (Baskien kansallispuolue) täytti sata vuotta ja tästä vuodesta alkaa myös tutkimusajankohtani. Se päättyy vuoteen 1997, jolloin radikaalinationalistisen Herri Batasunan johtoporras tuomittiin pitkään vankeusrangaistukseen.

Lähdin työssäni liikkeelle siitä, että baskinationalismi ei ole yhtenäinen ilmiö, vaan se jakautuu pääpiirteissään kahteen osaan, eli maltilliseen ja radikaaliin baskinationalismiin. Maltilliset hyväksyvät Espanjan demokratian ja toimivat sen puitteissa, radikaalit puolestaan eivät tätä hyväksy ja heidän toimintaansa leimaa myös eriasteinen väkivallan käyttö. Kysymys ETA:sta, terrorismista ja väkivallasta on myös erittäin olennainen ja se esiintyykin eri muodoissaan työni kuluessa.

El País, joka on Madridissa ilmestyvä lehti, kuvaa baskinationalismia sen "espanjalaisesta" perspektiivistä käsin. Radikaali nationalismi saa osakseen ehdotonta kritiikkiä. ETA:aa ei hyväksytä ja sen toiminta tuomitaan. Herri Batasuna, radikaali ja laillinen koalitiopuolue, saa myös osakseen kritiikkiä. El Paísin näkemys radikaalinationalismista on siis yhtenäisen kielteinen. Sen sijaan lehti suhtautuu maltilliseen nationalismiin, jota edustaa parhaiten PNV, huomattavasti vaihtelevammin. Maltillisista muodostunut kuva on sekä myönteinen että kielteinen. Hyväksyntää osoitetaan lähinnä silloin, kun PNV:n toiminta pysyy demokratian rajoissa ja taistelu väkivaltaa vastaan nousee esiin. El País myös kritisoi maltillista baskinationalismia, varsinkin kun se tekee lähentymisyrityksiä radikaalinationalisteihin. El Paísin näkemys baskinationalistien ja keskusvallan suhteesta myös vaihtelee asiayhteydestä riippuen. Historiaperspektiivi on myös ajoittain mukana pääkirjoituksissa, mutta sen tehtävä on lähinnä valottaa ajankohtaisten asioiden taustoja.

Asiasanat: nationalismi, baskit, baskinationalismi, El País