TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

HENTTONEN, VELI-MATTI: Jazz musiikkina ja kulttuuri ilmiönä Suomessa ennen toista maailmansotaa.

Pro gradu tutkielma, 152s.
Yleinen historia
Toukokuu 1983
 

Työssäni olen käsitellyt jazzin niin musiikillisena kuin aatteellisena ilmiönä. Samalla olen pyrkinyt osoittamaan, kuinka jazz liittyi laajemmin, kuin pelkkänä musiikkimuotona, suomalaiseen yhteiskuntaan ennen toista maailmansotaa.

Jazzmusiikki ja siitä muotoutunut kansallinen "jatsi" levisi Suomeen 1920-luvulta alkaen. Jo seuraavalla vuosikymmenellä suomalainen jazz/jatsi sai sille tyypillistä omaleimaisuutta, jossa yhdistyi suomalainen kulttuuriperinne keskieurooppalaiseen ja. angloamerikkalaiseen musiikkiin.

Kyseisen aikakauden kokeneet muusikot, kuten Eugen Malmsten ja Klaus Salmi olivat huomattavana apuna kootessani materiaalia. Jazz ja tanssimuusikoiden haastattelut ovatkin perustana työlläni, sillä kaikki muusikkohaastateltavani olivat merkittäviä muusikoita 1920- ja 1930-luvun Suomessa. Haastattelujen ohelle kohosi lehdistön panos merkittäväksi tutkimukseni kannalta. Länsi Eurooppa oli jazzin ensimmäisiä tukialueita Yhdysvaltain ulkopuolella., mutta varsin pian 1920- luvulla sai Suomikin tuntea jazzin ja muiden uusien kulttuurivirtausten saapumisen. King of Jazzista muodostui jatsarin
myötä aikakautensa suomalaisen jatsin ilmentymä.

Tutkimukseni osoitti selvästi, kuinka suomalaiset innostuivat uusien tanssien ja musiikin tullessa Suomeen. Eri asia on sitten, oltiinko puolesta tai vastaan. Joka tapauksessa jazz herätti niin muusikot kuin osan yleisöstäkin keskustelemaan siitä. Kuitenkin jazz oli Suomessa tutkittava ajanjaksona paremmin tunnettu erikoisena kulttuuri ilmiönä, johon liittyi outoa eksotiikkaa, kuin mustien kehittäminä musiikkityyleinä.

Jazz oli niin synnyinmaassaan kuin kaukaisessa Suomessakin vähemmistön musiikkia ennen toista maailmansotaa. Jotta nykyinen ei unohtuisi: Jazz on tänään yhtälailla vähemmistöjen musiikkia.