TURUN YLIOPISTO

 

Humanistinen tiedekunta

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

 

HELIN, PERTTU:          Näillä puheilla. Puolueohjelmien tematiikka ja voiton avaimet Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vuosina 1840-1940

 

Pro gradu –tutkielma, 95 s., 1 liites.

Yleinen historia

Kesäkuu 2010

 

 

 

Tutkin pro gradu –työssäni Yhdysvaltain presidentinvaalien ehdokkaita vuosina 1840-1940 asettaneitten puolueitten puolueohjelmia ja niiden tematiikkaa sekä tehokkuutta.

 

Lähteinä toimivat puolueitten viralliset puolueohjelmat, joitten teemoja erittelemällä, pääteemoja kokoamalla ja kommentoimalla sekä teemojen sijaintia Pournellen kartalla vertailemalla loin kuvan tutkimusajanjakson vaalitematiikan suuntaviivoista. Pournellen kartta on amerikkalaisen valtiotieteilijän Jerry Pournellen väitöskirjassaan esittelemä nelikenttä, johon ideologia, ihminen tai vaikkapa puolueohjelma sijoittuu suhteessa kentän muuttujiin, joita ovat individualismi ja statismi sekä rationaalisuus ja irrationaalisuus, joita kaikkia käytin tutkimuskysymyksiin sovellettuina. Lopulta merkitsin karttaan voittoon johtaneet kampanjat, ja etsin mahdollisia lainalaisuuksia.

 

Kävi ilmi, että enemmistö Yhdysvaltain presidenttiyteen johtaneista kampanjoista ja puolueohjelmista sijoittuu Pournellen kartalla ns. rationaalisen sentrismin alueelle. Tutkimuskirjallisuuden valossa tämä trendi oli jossakin määrin odotettu, mutta ei kuitenkaan ilmenneessä mittakaavassa. Löysin myös kolme toistuvaa pääteemaparia, joita nimitän arkkiteemoiksi. Näitä ovat vapaakauppa vs. protektionismi, amerikkalaisuus vs. epäamerikkalaisuus ja vapaus vs. kontrolli.

 

Tarkastelin tutkimuksessa jossakin määrin myös vaaliohjelmien ulkopuolisia tekijöitä, kuten kampanjan käytännön toimien onnistumista, varainhankinnan tehokkuutta ja ehdokkaan persoonaa. Pournellen karttaa voitaisiin edelleen soveltaa edelleen liittämällä nelikenttään pystyakseli ja luomalla kolmiulotteinen koordinaatisto, jossa uutena akselina toimisivat edellä mainitut kampanjatekijät eli lyhyesti ammattimaisuus tai sen puute. Toisen maailmansodan jälkeen median ja varainhankinnan rooli on kasvanut rajusti, eikä pelkän nelikentän varassa ole viisasta edetä pitemmälle. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että verraten mielivaltaisellakin analyysillä on mahdollista löytää historiallisia toimintamalleja, joilla saattaa olla johdannaisia tänäkin päivänä.

 

 

 

Asiasanat:

 

Historia, politiikka, Yhdysvallat, vaalit, presidentinvaalit, puolueohjelma, arkkiteema, vaalikampanja, vaaliteema, äänioikeus, äänestyskäyttäytyminen, äänestäjät, Pournelle.