Heinonen, Petri

TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

HEINONEN, PETRI: Pehr Kalm ja intiaani. Toiseuden kuvaaminen, kohtaaminen ja tuottaminen Pehr Kalmin matkakirjoissa vuosina 1748 - 1751.

Pro gradu -tutkielma, 87 s., 2 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 2011


Tutkielman kohteena on ruotsalaisen Pehr Kalmin (1716 - 1779) tuottama kuva Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista. Pehr Kalm teki tutkimusmatkansa vuosien 1748 - 1751 välisenä aikana Pohjois - Amerikan koillisosiin. Tutkielman alkuperäislähteenä on Pehr Kalmin matkakirja En Resa til Norra America, joka julkaistiin kolmessa osassa vuosina 1753 – 1761. Hänen teoksestaan kasvoi merkittävä kuvaelma 1700-luvun puolivälin Pohjois-Amerikasta. Teoksella on ollut suuri vaikutus kuvaan, joka syntyi aikalaisille ja myöhemmillekin sukupolville uudesta mantereesta ja sen asukkaista. Lisäksi alkuperäislähteisiin kuuluu myös vuonna 1750 lähetetty kirje Pehr Kalmilta Benjamin Franklinille, koska kirje täydentää matkakirjan kuvaa ja se on kirjoitettu Pehr Kalmin tutkimusmatkojen aikana.

Tutkielmassa selvitetään intiaanikuvauksien ja toiseuden määrittämisen yhtymäkohtia historiallisella kuvatutkimusmetodilla. Historiallinen kuvatutkimusmetodi antaa tutkielmalle teoreettisen raamin, jossa eri osatekijöitä, kuten sosio-poliittisia olosuhteita tai mielikuvia, voidaan käsitellä. Kuitenkin tutkimusmetodin keskeisin rooli on kuvan rekonstruktiossa. Matkakertomuksessaan Kalm ja hänen kauttaan lukuisat eri kertojat kuvailevat intiaaneja, mutta eritoten määrittelevät, ja siten tuottavat toiseutta.

Tutkielmassa osoitetaan, että intiaanikuvaukset olivat samalla tavalla tuotettuja kuin useimmat muutkin kuvaukset, joissa määriteltiin toista varhaisella uudella ajalla. "Toinen" tuotettiin länsimaisen kulttuurin tarpeisiin. Toisaalta tutkielmassani osoitan Kalmin erityispiirteet toiseuden tuottamisessa: Pehr Kalmin pyrkimyksenä oli näkemänsä ja kuulemansa tarkka tallentaminen sekä hyödyn tavoittelu. Toiseuden tuottaminen syntyi näiden tavoitteiden sivutuotteena, olemassa olleiden rakenteiden kautta. Kalmin ja hänen matkakirjansa eri kertojilla oli erilaisia mielikuvia, jotka kertoivat jokaisen omasta ja eri yhteisöjen maailmankuvasta. Nämä kuvat vaikuttivat ihmisten ajattelutapaan ja käyttäytymiseen silloin ja Kalmin teoksen kautta paljon myöhemminkin.

Asiasanat: Historia, matkakertomus, tutkimusmatka, luonnonhistoria, kasvitiede, Pohjois-Amerikka, intiaanit, Pehr Kalm, historiallinen kuvatutkimusmetodi, identiteetti, toiseus.