TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

HEINO, SAMI: "Todelliset tiedot meidän omista lehdistämme"'
- Pohjois-Amerikan suomalaiset sanomalehdet 1950-luvulta 1990-luvulle

Pro gradu -tutkielma, 195 s., 2 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1997


Tutkimuksen aihe on Pohjois-Amerikan suomalaisten sanomalehtien kehitys 1950- luvulta 1990-luvulle. Tutkimukseen on valittu kolme amerikansuomalaista ja kolme kanadansuomalaista sanomalehteä, jotka jatkoivat ilmestymistään vielä 1990-luvullakin. Kommunistinen Työmies, Eteenpäin, sosialidemokraattinen Raivaaja ja konservatiivinen Minnesotan Uutiset (vuodesta 1960 nimellä Amerikan Uutiset) ilmestyivät Yhdysvalloissa. Kommunistinen Vapaus, sitoutumaton Vapaa Sana ja konservatiivinen Canadan Uutiset olivat kanadansuomalaisten sanomalehtiä.

Pohjois-Amerikan suomalaisen siirtolaislehdistön vaiheet toisen maailmansodan jälkeen ovat tutkimuksellisesti lähes kartoittamattomat. Tutkimukseen perustuvaa tietoa lehtien sisällöstä kehityksestä, taloustilanteesta, maailmankuvan säilymisestä tai muuttumisesta ja kiinnostuksesta Suomen tapahtumiin on hyvin vahan. Tutkimatta on myös, millainen käsitys lehdillä oli omasta tulevaisuudestaan ja millaisia selviytymisstrategioita ne olemassaolonsa turvaamiseksi laativat, sekä miten Yhdysvaltoihin ja Kanadaan suuntautuneen suomalaissiirtolaisuuden ajallinen ero vaikutti siirtolaislehdistön kehitykseen. Edellä mainitut teemat muodostavat tutkimuksen keskeiset tutkimusongelmat.

Tutkimuksen otantavuodet ovat 1953, 1962, 1975 ja 1995. Joka lehdestä on valittu 21 numeroa yhtä otantavuotta kohti tasaisesti koko vuoden ajalta. Otantavuosien valinta perustuu amerikansuomalaisen lehdistön ilmestymistiheyden muutoksiin. Lehdistä on analysoitu erityisesti etusivun uutisosaston Suomeen liittyvien uutisten määrä, pääkirjoitusten aihejakauma ja sisältö pääkirjoitussivun muu sisältö, lehteen lähetetyt paikkakuntakirjeet sekä ilmoitusten määrä ja jakauma aloittain. Sisältöä on analysoitu pääasiallisesti historiallis-kvalitatiivisella metodilla.

Vuosikymmenten kuluessa lehdet ovat keskittyneet yhä enemmän Pohjois-Amerikan suomalaisuuteen, Suomeen ja etniseen kulttuuriin poliittisuuden ja kantaaottavuuden kustannuksella. Sisällössä englanninkielen osuus on viimeisten vuosien aikana kasvanut, kun lehdet ovat tavoitelleet lukijoikseen suomalaisia sukujuuria omaavia ihmisiä. Usein esille nostettu yhteistyö lehtien välillä on jäänyt vähäiseksi. Ilmestymistiheyttään karsimalla ja muilla säästötoimenpiteillä lehdet ovat kyenneet jatkamaan ilmestymistään aina 1990-luvulle saakka vähäisestä levikistään huolimatta.

Parhaissa voimissa 1990-luvulle ovat selvinneet yksityisomistuksessa olevat kaupallisin periaattein julkaistut lehdet. Järjestöpohjaiset lehdet taantuivat siirtolaisten yhdistystoiminnan hiipumisen myötä. Kommunististen lehtien säännöllinen ilmestyminen loppuikin 1990-luvun alussa.