TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

HEINO, PIRKKOLIISA: PUNAISTA JA HARMAATA - Neuvostoliiton kuva suomenkielisissä yleisen historian oppikirjoissa 1918-1993

Syventävien opintojen tutkielma, 133 s.
Yleinen historia
Joulukuu 1996


Tutkielma käsittelee suomenkielisten historian oppikirjojen välittämää kuvaa Neuvostoliitosta vuosina 1918-1993. Olen käyttänyt lähteinä 34 kansakoulun, 13 keskikoulun, 24 lukion ja 24 peruskoulun oppikirjaa. Kirjat olen valinnut siten, että samojen tekijöiden oppikirjoista olen valinnut tutkimukseeni lähinnä ne painokset, joissa on tapahtunut selvä muutos. Muuten tutkimukseni kattaa lähes kaikki käytössä olleet koulujen yleisen historian oppikirjat.

Tutkielman päätavoitteena oli selvittää, millaisen kuvan Neuvostoliitosta oppikirjat ovat eri aikakausina antaneet ja miten koulumuoto on vaikuttanut annettuun kuvaan. Samalla olen pohtinut syitä tälle vaihtelulle. Oppikirjojen ohella olen tarkastellut kouluhallituksen antamia ohjeita, opetussuunnitelmia sekä oppiennätyksiä ja niiden vaikutusta Neuvostoliittokuvaan.

Tutkimuksessani olen käyttänyt niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin menetelmiä. Kvantitatiiviset mittarit eivät kuitenkaan paljasta kirjojen asenteellisuutta, ja niinpä tutkimukseni painopiste on kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Olen referoinut oppikirjojen tekstiä ja pyrkinyt löytämään kunkin aikakauden tavan esittää Neuvostoliitto.

Tutkimukseni tuloksena oppikirjojen antama kuva Neuvostoliitosta on jaettavissa selkeästi neljään kauteen. Vuodesta 1918 aina vuoteen 1945 kuva oli selvästi negatiivinen. Neuvostoliitto kuvattiin bolshevikkien johtamaksi diktatuuriksi, jossa ei nähty mitään hyvää. Erityishuomion sai Neuvostoliiton alueella asuvien heimokansojen kohtalo, etenkin kansakoulujen oppikirjoissa. Sota-aikana tämä näkyi entistä selvemmin. Vuoden 1944 rauhan solmimisen jälkeen oppikirjatkin siirtyivät Paasikiven-Kekkosen linjalle. Erityinen oppikirjakomitea tarkisti kirjat, venäläisvastaisuudet poistettiin ja alettiin korostaa demokraattista vastuuta. Neuvostoliiton hallinnosta ja taloudesta annettiin neutraalia faktatietoa, lukion oppikirjoissa perusteellisemmin, kansakoulujen varsin niukasti. Seuraava vaihe alkoi 1970-luvulla, samanaikaisesti kun maassamme koettiin suuri koulu-uudistus. Neuvostoliiton saama sivumäärä lisääntyi huomattavasti, samalla kun Neuvostoliitto-kuva muuttui neutraalista positiiviseksi. Neuvostoliiton saavutuksia suorastaan ylistettiin samalla kun hallinnon ja talouden epäkohdista vaiettiin. Lukion oppikirjoissa oli jonkin verran kriittisempi sävy. Viimeinen vaihe alkoi Neuvostoliiton hajottua. Nyt oppilaillekin alettiin kertoa Neuvostoliiton hallinnon virheistä ja epäkohdista. Tämä vaihe on vasta alkamassa, ja tulevaisuudessa oppikirjamme antanevat entistä tasapuolisemman kuvan itänaapuristamme.

Oppikirjojemme Neuvostoliitto-kuvaa on säädellyt ennen muuta maamme suhteet itänaapuriimme sekä maassamme noudatettu ulko- ja sisäpolitiikka, mikä on heijastunut niin opetussuunnitelmiin ja oppiennätyksiin kuin oppikirjoihinkin. Oppikirjojen tarkistusmenettely on varmistanut, että asenteellinen väritys on kunakin aikana pysynyt samankaltaisena.