TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

HEINO, JARI: Kolmas Internationaali ja kommunistinen liike Intiassa 1920-1947

Pro gradu tutkielma, 178 s.
Yleinen historia
Elokuu 1985
 

Pro gradu tutkielman ”Kolmas Internationaali ja kommunistinen liike Intiassa 1920-1947” lähtökohtana on havainto, että kommunismi ei ole Intiassa saavuttanut likipitäenkään sitä merkitystä kuin maan suurissa naapurivaltioissa, Neuvostoliitossa ja Kiinassa. Tutkimus pyrkii selvittämään kuinka pitkälle intialaiskommunistien kehnon menestyksen syyt olivat vuosina 1920-1947 johdettavissa heidän sitoutumisestaan Neuvostoliiton johtamaan kansainväliseen kommunistiliikkeeseen: Kolmanteen eli Kommunistiseen Internationaaliin, Kominterniin. Tutkimusongelman olen muotoillut seuraavasti: miksi ja millä tavalla intialainen vasemmistoradikalismi irtosi kansallisilta juuriltaan ja sitoutui kominternilaiseen kommunismiin, ja ennen kaikkea, mikä oli tämän sitoutumisen seuraus; mikä oli Kominternille kuuliaisten intialaiskommunistien suhde maansa 1920-1940 lukujen poliittiseen todellisuuteen?

Ongelman ensimmäiseen osaan olen löytänyt vastauksen intialaisten kommunistien sosiaalisesta taustasta, yhteiskunnallisesta asemasta ja vieraantumisesta intialaisesta kulttuuriperinteestä. Samalla olen korostanut heidän riippuvuuttaan Neuvostoliiton vallankumousjohtajien auktoriteetista ja Moskovan antamasta rahallisesta tuesta. Sen lisäksi koko tutkimukseni näkökulma korostaa maailmansotien välisen ajan kansainvälisen kommunistiliikkeen ”monoliittisyyttä”. Toisin sanoen: Intian kommunistien ja Kominternin suhteita on mahdotonta tarkastella erillistapauksena, analysoimatta samalla koko Internationaalin rakennetta ja maailmankommunismin luonnetta.

Tutkimusongelman toiseen osaan voi vastata juuri edellä mainitun rakenneanalyysin pohjalta: Intian kommunistinen puolue CPI jäi Kominternissa suurten puolueiden – ennen muuta Neuvostoliiton ja Kiinan kommunististen puolueiden laatimien periaatteiden ja strategioiden toteuttajaksi. Loppulauseessa tiivistän asian toteamalla, että CPI:n roolina oli edesauttaa maailmanvallankumousta tekemällä samanlaista politiikkaa kuin muutkin maailman kommunistiset puolueet, ja vallankumous itse Intiassa jäi sen toissijaiseksi tehtäväksi.

Keskeisinä dokumenttilähteinäni ovat olleet kaksi ensimmäistä osaa G.ADHIKARIn toimittamasta Intian kommunistisen puolueen dokumenttikokoelmasta ja Jane DEGRAS'n toimittamat Kominternin asiakirjat. Kirjallisuuden osalta olen hyödyntänyt lähinnä intialaista, englantilaista ja yhdysvaltalaista tutkimusta. Erikseen lienee syytä mainita E.H. CARRin laaja tuotanto ja Gene D. OVERSTREETin ja Marshall WINDMILLERin kattava suurteos "Communism in India".