Heino, Eero

TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

HEINO, EERO: Kohti vahvempaa riippumattomuutta: Sveitsin puolueettomuus ja Saksan Kolmas valtakunta vuosina 1933–1945

Tutkielma, 70 s.
Yleinen historia
Maaliskuu 2008


Tutkielman aihe on Sveitsin puolueettomuus ja Saksan Kolmas valtakunta vuosina 19331945. Se keskittyy tarkastelemaan Sveitsin monisatavuotisen puolueettomuustradition ylläpitämistä aikana, jolloin tämän menettämistä uhkasi Saksan kansallissosialistien taholta tullut vaara.

Suuren naapurimaan Saksan lisäksi Sveitsin puolueettomuutta ja itsenäisyyttä uhkasi myös Italiasta tullut pelko, koska sekä jälkimmäinen yhteiskunta että Saksa olivat pitkän aikaa, vuosina 1936–43, keskeisimmät akselivaltojen liittoon kuuluvat valtiot. Näin ollen Sveitsi oli tuolloin sekä pohjoisen raja-alueensa puolelta että eteläisen alueensa suunnalta akselivaltojen ympäröimä valtio.

Tutkimuksessa käytettävät metodit ovat luonteeltaan pääosin syy- ja seuraussuhteisiin eli kausaalisuhteisiin perustuvia. Tätä todistaa varsinkin se, että mitä vaarallisemmaksi Saksan Sveitsiin kohdistama ulkopoliittinen toiminta kehittyi, sitä kiinteämmäksi muodostui jälkimmäisen puolueettomuusasenne.

Tutkimustulosten perusteella on pääteltävissä, että Sveitsin puolueettomuus pohjautuu tätä koskeviin tarkkoihin kansainvälisoikeudellisiin säädöksiin. Säädökset velvoittavat ao. maata pitämään jatkuvasti kiinni neutraalisuuskannastaan; kaikissa tilanteissa, hyvin vaikeissakin ulkopoliittisissa olosuhteissa, kuten tutkielman aiheesta tulee esille.

Tutkielmassa käytetyt keskeisimmät asiasanat ovat: Puolueettomuus, riippumattomuus, itsenäisyys, Sveitsin valaliitto, demokratia, kansallissosialismi, totalitarismi ja autoritäärinen.