TURUN YLIOPISTO

Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

 

HAKKARAINEN, JUSSI-PEKKA: Familia Sancti Venceslai. Josef Pekařin tulkinta Böömin historian luonteesta Pyhän Václavin tuhatvuotisen muis­tojuhlan yhteydessä vuonna 1929

 

Pro gradu -tutkielma, 100 s.

Yleinen Historia

Lokakuu 2009

 

 

Böömin suojeluspyhimyksen Pyhän Václavin kuoleman tuhatvuotinen muistojuhla vuonna 1929 oli Tšekkoslovakian ensimmäisen tasavallan (1918–1938)  suurin kirkollinen ja valtiollinen juhla. His­to­riankirjoituksen tehtävänä oli määritellä vastaperustetun Tšekkoslovakian kansallista menneisyyttä juhlallisuuksien yhteydessä. Tätä tšekkoslovakialaisen histo­riankirjoituksen haastetta on tarkasteltu yhden aikalaishistorioitsijan tul­kinnan kautta. Josef Pekař (1870–1937) oli yksi merkittävimmistä ensim­mäisen tasavallan ajan historioitsijoita, jonka kirjoittama laaja essee Svatý Václav vuodelta 1929 tarkastelee Pyhän Václavin tradition merkitystä Tšekkoslovakian ensimmäisen tasavallan aikana. Svatý Václav -esseetä on tutkielman yhteydessä tarkasteltu ensi kertaa vuoden 1929 juhlallisuuksia laajemmassa yhteydessä, osana Josef Pekařin historianfilosofiaa, jossa hän määritteli Böömin historian jatkumoita ja otti kantaa nk. Böömin historian luonteen määrittelyyn. Pekařin keskeinen väite on, ettei Böömi ollut historiansa saatossa autonominen yhtenäiskulttuuri, vaan Böömiä 800- ja 900-lukujen vaihteessa Keski-Böömiä hallinneet Přemyslidit vastaanottivat kulttuurisia vai­kutteita niin läntiseltä kuin itäiseltäkin kirkolta. Ruhtinas Venceslauksen henkilökohtaisen uskonharjoittamisen ja Pyhän Václavin kultin myötä kris­tinusko alkoi juurtua Böömiin, mikä liitti alueen ja kansan lopullisesti osaksi läntistä ja katolista traditiota, joka Pekařin mukaan on merkittävin Böömin historian jatkumo aina 900-luvulta Tšekkoslovakian ensimmäisen tasavaltaan saakka.

 

Asiasanat: Tšekkoslovakia, historiankirjoitus, Josef Pekař, pyhimykset, Pyhä Václav