TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

HAIMILA, PERTTI: Aktivismia, kommunismia ja puolueettomuutta kansankodin katolla. Suomen talvisota 1939–1940 Norrbottenin sanomalehtikeskustelussa

Pro gradu, 137 s., 2 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Tämä tutkielma sijoittuu Ruotsin lehdistöhistorian tutkimuskenttään. Tutkielman kohteena on Ruotsin pohjoisimman läänin, Norrbottenin, lehdistön kirjoittelu talvisodasta. Työn alkuperäismateriaalina on käytetty läänin kolmea suurinta, erilaisia poliittisia näkemyksiä edustanutta, sanomalehteä. Tutkitut lehdet ovat oikeistolainen Norrbottens-Kuriren, sosialidemokraattinen Norrländska-Socialdemokraten sekä kommunistinen Norrskensflamman.

Keskeisenä tutkimusongelmana on ollut selvittää lehtien motiiveja talvisodan tapahtumista esittämilleen mielipiteille. Miten lehtien poliittinen tai ideologinen näkemys on vaikuttanut niiden mielipiteisiin Suomen ja Neuvostoliiton kriisistä, Ruotsin hallituksen toiminnasta ja Euroopan suurvaltojen roolista talvisodassa. Tärkeää on ollut selvittää myös alueen lehtien keskinäisen polemiikin luonnetta.

Tutkimusmetodina on käytetty historiallis-kvalitatiivista analyysia, jossa lehtikirjoittelu on sijoitettu oman aikansa tapahtumataustaa vasten, ja on pyritty saamaan esiin kirjoittelun laatua ja sävyjä. Tutkimusaineistona on käytetty lehtien kirjoittelua kokonaisuudessaan, mutta pääpaino on ollut pääkirjoituksissa. Työhön sisältyy myös lyhyt kvantitatiivinen analyysi talvisotaan liittyneen lehtikirjoittelun laajuudesta.

Keskeisimpänä tutkimustuloksena on lehtien selkeä kiinnittyminen omiin poliittisiin ja aatteellisiin näkemyksiin suhtautumisessa talvisodan eri ilmiöihin. Kommunistinen Norrskensflamman oli koko kriisin ajan ehdottoman kuuliainen Neuvostoliitolle, ja se vaati Ruotsia pidättäytymään Suomen auttamisesta. Norrländska Socialdemokraten pyrki selvimmin noudattamaan Ruotsin hallituksen linjauksia ja osoittamaan tukensa Ruotsin puolueettomuuspolitiikalle. Lehti piti kaikkia Euroopan suurvaltoja osasyyllisinä talvisotaan. Oikeistolainen Norrbottens-Kuriren edusti aktivistista mielipidettä ja toivoi Ruotsin sotilaallista osallistumista talvisotaan. Norrbottens-Kurirenin näkemys poikkesi sekä Ruotsin hallituksen että maan oikeistopuolueen varovaisista linjoista. Selityksenä Norrbottens-Kurirenin aktivismille oli sen voimakas kommunisminvastaisuus ja pelko Neuvostoliiton hyökkäyksestä Ruotsiin. Suomen ja Neuvostoliiton kriisin aikana lehden asenne oli torjuva kaikkia muita suurvaltoja paitsi Saksaa kohtaan. Lehtien paikalliseen keskusteluun antoi leimansa Norrbottenin perinteisesti vahva kommunismi, joka loi niiden välille suurimmat keskinäiset jännitteet kriisin aikana. Norrbottens-Kuriren syytti avoimesti hallitusta ja viranomaisia kommunistien vastaisten toimien tehottomuudesta. Norrländska Socialdemokraten pyrki säilyttämään keskusteluyhteyden kommunisteihin ja saamaan rivijäsenet irrottautumaan puolueesta. Kommunistinen Norrskensflamman piti sosialidemokraatteja päävastustajanaan joutuessaan puolustautumaan muun lehdistön maanpetossyytteiltä.


Asiasanat: Norrbotten, sanomalehdet, talvisota.