TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

HAAPANEN TOMI: ”Niin kauan kuin tarve vaatii” - amerikansuomalainen Help Finland Inc. Suomen avustuksen keskusjärjestönä 1945 – 1952.

Pro gradu - tutkielma, s.149
Yleinen historia
Tammikuu 2000


Tutkielman aiheena on amerikansuomalainen yleisen avun keskusjärjestö Help Finland Inc. ja sen toiminta, ajanjaksona 1945-1952. Tutkin Help Finlandin toimintaa järjestön perustamisesta Suomen viimeisen sotakorvauserän maksuvuoteen ja Helsingin Olympialaisiin. Kanadansuomalaiset olen rajannut tutkielmani ulkopuolelle.

Tutkielmassani kartoitan aluksi amerikansuomalaista, järjestökenttää ja tarkastelen eri siirtolaisryhmittymien keskinäisten suhteiden kehittymistä ja miten ne heijastuivat asennoitumiseen Suomea ja sen avustamista kohtaan. Tutkielmassani pyrin selvittämään mikä oli yleisen avustustoiminnan osuus amerikansuomalaisten Suomeen kohdistamassa avustustoiminnassa. Pyrin selvittämään mitkä tekijät johtivat järjestön perustamiseen ja mikä oli Help Finlandin merkitys Suomen avustustoiminnassa jatkosodan jälkeen. Keskeistä arkistomateriaalia tutkimuksessani ovat eri arkistolähteet, tärkeimpinä Turun Yliopiston yleisen historian siirtolaisuusarkisto, Helsingin Yliopiston kirjaston kokoelmat ja Jyväskylän maakunta-arkiston Suomen Huollon arkisto. Siirtolaisten sanomalehdet ovat tutkielmassani toinen tärkeä lähdekokonaisuus. Tutkimuksessani olen käyttänyt myös siirtolaisuutta, Suomen avustustoimintaa ja Yhdysvaltojen ja Suomen poliittisia suhteita käsittelevää tutkimus- ja aikalaiskirjallisuutta.

Tutkielmani keskeinen tavoite on selvittää keitä olivat ne, amerikansuomalaiset, jotka organisoivat keskusjärjestön toiminnan ja miten keskusjärjestö järjesti koko avustusorganisaation? Tarkastelen myös Help Finlandin ja laajemmin koko avustustoiminnan merkitystä siirtolaisyhteisössä. Lisaksi tutkin miten eri järjestöjen, huoltotoiminnasta vastuussa olleiden elimien sekä avustustoimintaa valvovien viranomaisten yhteistoiminta oli organisoitu Yhdysvalloissa, ja Suomessa sekä minne amerikansuomalaisten keräämä ja Help Finlandin välittämä avustus kohdistettiin. Olen asettanut Help Finlandin organisoiman avustustoiminnan tarkasteltavaksi myös laajempaa sodanjälkeisen politiikan taustaa vasten.

Tutkielmani tuo esille Help Finland Inc.:n tehtävän vapaaehtoisen yleisen avustustoiminnan keskusjärjestönä Yhdysvalloissa. Help Finland Inc. oli ensimmäinen amerikansuomalainen järjestö, joka kokosi kansallismielisen amerikansuomalaisen oikeiston ja maltillisen vasemmiston yhteistyöhön, kommunistien jäädessä ulkopuolelle. Help Finlandin yhteydessä toimi parhaimmillaan lähes 400 paikallista avustusjärjestöä. Help Finland toimi yhteistyössä kveekarijärjestö AFSC:n kanssa vuosina 1945-1947, jolloin avustustoiminta kohdistui Suomen Lappiin ja Keski-Suomeen. Vuosina 1947-1962 Help Finland toimi yhteistyössä amerikkalaisen Save The Children Federationin kanssa sekä useissa erillisissä avustusprojekteissa. Avustuksen keruu, toimitus Suomeen ja jakelu kohdealueilla oli organisoitu tehokkaasti. Tutkielmani valottaa myös niitä poliittisia olosuhteita Yhdysvalloissa ja Suomessa, joissa avustustoimintaa järjestettiin. Fyysisen hädän lievittämisen lisäksi Help Finlandin avustustoiminnalla oli myös moraalinen ja henkinen merkitys. Avustustoiminta loi edellytykset läheisemmälle kanssakäymiselle Suomen ja amerikansuomalaisten välille.