Turun yliopisto
Historian laitos

HAAPANEN, MATTI: AMERIKKALAISET ELOKUVAT SUOMESSA 1930 LUVULLA. Tutkielma amerikkalaisten äänielokuvien tulosta, leviämisestä ja vastaanotosta

Pro Gradu tutkielma
Yleinen historia
Marraskuu 1983
 

Tutkielman tavoitteena on selvittää amerikkalaisten elokuvien tilannetta, niiden maahantuloa. leviämistä ja vastaanottoa Suomessa 1930 luvulla. Työssä on tukeuduttu tietyin rajoituksin populaarikulttuurin tutkimuksen vakiinnuttamaan menetelmiin jakaa tutkimus kolmeen pääalueeseen: elokuvien tuotannollisiin olosuhteisiin. sisällöllisiin elementteihin ja yleisövaikutuksiin.

Elokuvailmiö on tässä käsitetty teollisuutena, joka varsinkin Suomen kohdalla äänifilmin käyttöönoton myötä yhä tiukemmin keskittyi amerikkalaisten hallitsemaksi alaksi. Amerikkalaisten tuotteiden ohella on myös käsitelty muunmaalaisten filmien osuutta. On myös pohdittu, miksi nämä vaikutteet eivät koskaan nousseet niin merkittävinä esille, että ne todella olisivat pystyneet kamppailemaan tasapäisesti yhdysvaltalaisen teollisuuden kanssa. Suomen tilanteen selvittelyssä on pääpainoa pantu valtakunnallisella tasolla elokuvajärjestöelämän ja valtiovallan välisten suhteiden kuvaamiseen, ja paikkakuntatasolla on uppouduttu yhden esimerkkikaupungin, Turun, sisäisen elokuvatilanteen selvittämiseen kiinnittämällä kohteen sisäiset tapahtumat yleiseen Suomen sisällä tapahtuneeseen kehitykseen. Samalla Turun elokuvaelämä on tullut kartoitetuksi, vaikkakaan elokuvaohjelmiston tarkan sisältöanalyysin suorittaminen ei ole kuulunut tehtäviin. Yleistävän ja linjoja etsivän elokuvaesittelyn tueksi on liitteenä valmistunut filmografia kaikista Turussa esitetyistä amerikkalaisista ensi-iltaelokuvista.

Yhtä populaarikulttuuritutkimuksen keskeistä ongelmakenttää, elokuvien vastaanottoa ja niiden mahdollisia vaikutuksia työssä on keskitytty selvittämään lähinnä kansainvälisen tutkimus ja tilastoaineksen avulla. erityisesti käyttäen hyväksi kirjallisuustieteen ja sosiologian alalla esitettyjä ratkaisumalleja. Ylipäänsä tutkimuskirjallisuus elokuva alalla on melko vähäistä ja siltä pääasiallisesti puuttuu historiallinen perspektiivi. Jonkin verran perusteellista elokuvatietoutta on koottuna mm. Suomen elokuvasäätiön ja Suomen elokuva arkiston julkaisusarjoihin. Lisäksi monet elokuvaliikealan yritykset ovat valmistuttaneet historiikkeja omiin tarkoituksiinsa. Kansainvälistä tutkimusta on sen sijaan tehty paljonkin, mutta se pääasiallisesti keskittyy elokuvien sisäiseen analysointiin. Lähinnä vain sosiologian alalla on pyritty pohtimaan elokuvailmiön liittymistä yhteiskuntaan.

Amerikkalaisten filmien murskaava ylivoima Suomen elokuvamarkkinoilla on yksi keskeisimpiä tutkimustuloksia. Työssä on pystytty osoittamaan, että amerikkalainen elokuvateollisuus piti paikkansa johtavana mahtina vielä 1930 luvun lopullakin. jolloin yleisesti saksalaisperäisen kulttuurin vaikutus Suomessa lisääntyi. Valtava amerikkalaisvaikutus perustui suurelta osalta yhdysvaltalaisessa ja suomalaisessa omistuksessa olleille elokuvavuokraamoyhtiöille, jotka tehokkaasti markkinoivat tuotteet omistukseensa hankkimien teattereiden välityksellä. Leviämistä tehostettiin piilomainonnalla sekä mm. esittämällä vapaa amerikkalainen elämäntapa ainoana oikeana yhteiskuntamallina. Ratkaiseva merkitys oli myös yleisöllä, joka lankesi teknisesti ja osin esteettisesti hyvin toteutetun viihdeteollisuuden syövereihin, sekä mm. valtiovallalla, jonka toimenpiteet jäivät vain elokuvaveromarkkojen. keräämiseen ja filmitarjonnan rajoittamiseen käsittämään lopulta vain viihteellistä ja länsimaisittain manipuloivaa ohjelmistoa.