TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

FJÄLLSTRÖM, MIRJA: Muutoksen vuodet: amerikansuomalainen sanomalehdistö vuosina 1945 1961

Pro gradu tutkielma, 106s., 15 liites.
Yleinen historia
Lokakuu 1984
 

Ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti ilmestyi Yhdysvalloissa v. 1876. Se merkitsi sysäystä amerikansuomalaisen lehdistön synnylle. Vuosisadan vaihde ja ennen muuta 1900 luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat siirtolaisuuden nousukautta, tuona aikana siirtolaisten määrä kasvoi lähes sadallatuhannella ja uusia suomenkielisiä sanoma ja aikakauslehtiä perustettiin runsas sata. Maailmansotien välisenä aikana kehitys oli tasaisempaa, mutta toisen maailmansodan jälkeen alkoi selvä muutos sekä siirtolaisten että heille suunnattujen lehtien määrässä.  

Tutkielmani aiheena on sanomalehdistössä tapahtunut sekä määrällinen että laadullinen muutos v. 1945 1961. Tutkimukseni lähtökohtana on amerikansuomalaisen sanomalehdistön tilanne v. 1945,jolloin ilmestyi enää seitsemäntoista sanomalehteä; kaksi englanninkielistä yksi ruotsinkielinen ja loput neljätoista olivat suomenkielisiä. Työssäni olen pyrkinyt kartoittaman näiden lehtien vaiheita, niiden ilmestymisedellytyksistä ja aiemmasta historiasta. Lisäksi olen tarkastellut lehtien taloudellista asemaa ja niiden sisäisen rakenteen kehitystä. Lähemmän tarkastelun kohteeksi olen valinnut neljä erilaista sanomalehteä (Amerikan Suometar, Minnesotan uutiset, Raivaaja ja Työmies Eteenpäin), joiden kohdalla olen pyrkinyt selvittämään niiden linjassa tapahtuneita muutoksia. Ongelmana on ollut siirtolaislehtien kohtalo, kun suomalaissiirtolaiset ovat oppineet englanninkielen ja sulautuneet amerikkalaisväestöön.  

Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt perinteistä historialliskvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja sen lisänä tilastollisia menetelmiä, Tutkimaani materiaalia, ennen muuta lehtien pääkirjoituksia, olen analysoinut kohde eli kiinnostusanalyysin avulla. Historiallisen tarkastelun lähteinä ovat olleet eri lehtiyhtiöiden johtokuntien kokouspöytäkirjat, vuosikokous selosteet. juhlajulkaisut ja aiheesta aikaisemmin kirjoitetut tutkimukset ja artikkelit. Lehdistössä itsessään tapahtuneita muutoksia tutkiessani olen käyttänyt lähdemateriaalina lehtiä itseään.  

Tutkimuksessa selvisi, että lehtien lukumäärä on laskenut selvästi: vuonna 1945 ilmestyi 17 sanomalehteä, vuonna 1961 enää kymmenen. Ja välittömästi 1960 luvun alkupuolella lakkautettiin lisää lehtiä. Vuonna 1964 ilmestyi enää, kuusi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen sanomalehti Yhdysvalloissa. Lehtien toimituskuntia on jouduttu jatkuvasti pienentämään, lehtien ilmestymiskertoja vähentämään Ja lehtiyhtiöiden kiinteä omaisuus on huvennut yritettäessä turvata lehtien jatkuva ilmestyminen. Kirkkokuntien hartaus ja uutislehdet ovat kokeneet lehtikuoleman, viimeinen v. 1964. Sitoutumattomat ja työväenlehdet lehdet ilmestyvät edelleen, samoin yksi ruotsinkielinen lehti. Sisällöllisesti lehdet ovat lähentyneet toisiaan niin, että niiden yhdistäminen olisi täysin mahdollista, poliittisesta aatepohjasta huolimatta.