TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

ELONHEIMO, PETRI: Sionismin tavoitteet ja Dagens Nyheter 1947-1949. Israelin synty tukholmalaislehden silmin

Pro gradu -tutkielma, 146 s.
Yleinen historia
Tammikuu 1994Tutkielma käsittelee ruotsalaisen sanomalehti Dagens Nyheterin suhdetta poliittisen sionismin tavoitteisiin vuosina 1947-1949. Erityinen paino on sionismin tavoitteiden oikeutuksessa. Tutkimuksen kohteena on kyseisenä aikana Dagens Nyheterissä julkaistut pääkirjoitukset, asiantuntija-artikkelit sekä reportaasijutut.

Tutkimuksesta selviää puolsivatko lehtijuttujen kirjoittajat sionistien tavoitteita vai eivät. Miten kirjoittajat kokivat nämä tavoitteet, ja miten he suhtautuivat Palestiinan juutalaisiin, arabeihin sekä Iso-Britannian Palestiinan politiikkaan. Lisäksi tutkimuksen kohteena on kysymys, luottivatko kirjoittajat vasta perustetun Yhdistyneiden Kansakuntien mahdollisuuksiin ratkaista Palestiinan kysymys samoin kuin Euroopan juutalaispakolaisten ongelma tyydyttävällä tavalla. Tutkimusmenetelmä on lehtijuttujen tarkka tekstianalyysi ja päättely sen pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan lehtijuttujen sisältämiä tietoja ja arvostuksia verrataan nykyaikaisen historiantutkimuksen tietoihin sionismista ja Palestiinan kysymyksestä.

Tutkimuksesta selviää, ettei sanomalehti Dagens Nyheterillä ollut selkeää, yhtenäistä ja määriteltyä linjaa suhteessa sionismin tavoitteisiin. Lehden pääkirjoituksissa suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti juutalaisvaltion syntyyn Ja olemassaoloon Palestiinassa, sitä vastoin sionismin aatetta pääkirjoituksissa ei sellaisenaan oltu valmiita hyväksymään. Lehden asiantuntija-artikkelit ja reportaasit olivat yleisesti ottaen selvästi pääkirjoituksia sionistimyönteisempiä. Etenkin toimittaja Agne Hamrinin kirjoittamista reportaaseista voi nähdä selviä analogioita muualla Länsi-Euroopassa Ja Yhdysvalloissa Israelin synnyn jälkeen suosittuun "kibbutzi-romantiikkaan", jonka tunnetuin ilmaus on suurfilmi "Exodus". Vaikka 1940-luvun Dagens Nyheter olikin sionismin suhteen pidättyväinen, tutkimustulos valaisee niitä taustaolosuhteita, joiden pohjalta lehdestä 1950-luvun puolivälissä muodostui Ruotsin Israel - myönteisimpänä pidetty lehti.