TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

DYHR, MERJA: Amerikansuomalaisten matkailu kotimaahan vuosina 1920-1947.

Pro gradu työ, 110 s., 3 liites.
Yleinen historia
Kevätlukukausi 1979.
 

Amerikansuomalaisten matkailu vanhaan kotimaahan oli alkanut jo 1900 luvun alussa, jolloin yksittäiset siirtolaiset matkustivat Suomeen tapaamaan omaisiaan ja tuttaviaan. Varsinaisesti matkailu Suomeen alkoi kuitenkin siirtolaisten keskuudesta 1920 ~ luvulla. jolloin ryhdyttiin järjestämään yhteisiä joukkomatkoja vanhaan kotimaahan. Tässä tutkimuksessa on pyritty keskittymään nimenomaan joukkomatkojen tutkimiseen, johon käytetty materiaali suo parhaat mahdollisuudet.

Liikenneyhteyksien kehittyessä ensimmäinen suoraan New Yorkista Helsinkiin tehty joukkomatka järjestettiin vuonna 1926, mutta näiden matkojen lisäksi koko tutkittuna aikana saapui amerikansuomalaisia Suomeen tavallisilla vuorolaivoilla, joten myös nämä matkailijat on yritetty ottaa tutkielmassa huomioon. Toisaalta työssä sivutaan pakostakin Suomen ja amerikansuomalaisten suhteita ja niiden kehitystä kyseisenä aikana.

Matkailua Suomeen on käsitelty 1920 luvulta vuoteen 1947 saakka. jolloin on havaittavissa erilaisia vaiheita amerikansuomalaisten kotimaanmatkilussa. Vuosi 1947 on valittu päättymisvuodeksi siksi, että toisen maailmansodan katkaisema matkailu Suomeen oli tuolloin päässyt uudelleen alkamaan, ja toisaalta myös muut suhteet Suomen ja amerikansuomalaisten välillä säilyivät sodan yli.

Aikaisemmin amerikansuomalaisten matkailua Suomeen on käsitellyt ENGELBERG teoksessaan ”Suomi ja Amerikan suomalaiset. Keskinäinen yhteys ja sen rakentaminen”, joka teos on myös tärkeässä asemassa lähdemateriaalin joukossa. Tärkeimpinä materiaalina on kuitenkin ollut Turun yliopiston yleisen historian laitoksella oleva Suomi-Seuran leikekokoelma. Myös Turun yliopiston yleisen historian laitoksen vuonna 1968 valtamerentakaisissa maissa oleville siirtolaisille suorittamaa lomaketiedustelua on käytetty hyväksi, Eri ulkosuomalaisjärjestöjen lehdet ovat olleet apuna erityisesti tutkittaessa Suomen ja amerikansuomalaisten suhteiden kehittymistä.

Jos tarkastellaan sitä, mikä merkitys amerikansuomalaisten kotimaanmatkailulla oli, niin on todettava, että määrällisesti siirtolaisten matkailu oli ulkomaiseen kokonaismatkailuun nähden vähäistä. Amerikansuomalaisille itselleen matkailu Suomeen oli eräs keino yrittää säilyttää suomalaisuus Amerikassa, mutta toisaalta sen avulla kehitettiin myös Suomen ja amerikansuomalaisten välisiä suhteita. Matkailu Suomeen tuli amerikansuomalaisten keskuudessa yleisemmäksi vasta toisen maailmansodan jälkeen.