TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

DE WIT, GEURT:     The Influence of Scottish Clans and Calvinism on Adam Smith’s Career and The Wealth of Nations
 

Pro gradu tutkielma, 135 s., 6 liites.
Yleinen historia
Marraskuu 2001
 


Tutkielman aiheena on Skotlannin johtavien klaanien ja kalvinistisen uskonnon vaikutus Adam Smithin uraan ja hänen tunnetuimpaan julkaisuunsa, Kansojen Varallisuus. Primäärilähteenä on vuoden 1976 Glasgow juhlapainos Smithin kootuista teoksista. Sekundäärilähteenä on Skotlannin johtavien klaanien historiaa, kalvinismia sekä Smithin elämää käsittelevä tutkimus.

Smithiin vaikutti kaksi keskeistä tekijää: presbyteerisen kirkon itsekieltäytymistä ja kovaa työntekoa korostavat kalvinistiset arvot sekä lojaalisuus Skotlantia hallitseville aristokraattisille klaaneille. Äitinsä kautta Smith oli sukua mahtavalle aristokraattiselle Douglas klaanille. Smithin isä ja holhoojana toiminut serkku olivat puolestaan palvelleet Skotlantia johtavaa aristokraattista Campbell klaania. Näiden klaanien tuella Smith sai opiskelupaikan Oxfordin yliopistoon ja professorin viran Glasgown yliopistoon.

Smith sisällytti tieteen ja politiikan teorioihin kalvinistisia arvoja ja näkökulmia. Kansojen Varallisuus sisältää kalvinistisen talous- ja valtiotieteen, joiden kulmakiveksi on nostettu työnarvoteoria. Työ- ja omistussuhteiden muutokset ohjaavat maailmanhistoriaa. Valtion tehtävänä on suojella työhön perustuvaa yksityistä omaisuutta. Talouspolitiikassa valtion on verotuksen, tullien ja hintasääntelyn avulla toisaalta rankaistava laiskuutta ja kulutusta, toisaalta kannustettava työntekoa ja säästämistä.

Smith tuki Skotlannin johtavien aristokraattisten klaanien pyrkimystä hallita Britannian imperiumia ja Skotlannin Presbyteeristä valtionkirkkoa. Valtiovallan oli oltava rajattu, mutta tarpeeksi voimakas kalvinististen arvojen puolustamiseen. Valtion johtamissa kouluissa oli ammatillisen ja uskonnollisen opetuksen kautta tehtävä kansalaisista ankaran moraalisia, säästäväisiä ja ahkeria. Kalvinistisia arvoja oli opetettava myös muun uskoisille ja ”barbaareille”. Smith kannatti Skotlannin Ylämaan itsenäisyyspyrkimysten veristä kukistamista. Hän vastusti Amerikan Yhdysvaltojen itsenäistymistä ja kannatti Britannian imperiumin laajentamista.

Johtavien aristokraattisten klaanien tuella Smith pystyi vaikuttamaan Britannian hallitusten politiikkaan ja järjestämään korkeita virkoja ystävilleen. Itselleen Smith järjesti korkeimman johtajan viran Skotlannin tullihallituksesta. Smith pyrki oikeuttamaan johtavien klaanien vallanhalun nostamalla valtion kalvinistisen moraalin toteuttajaksi. Taloustieteilijöiden johtama Smith tutkimus on jättänyt huomioimatta klaanin ja uskonnon vaikutuksen. Smith kehitti aristokraattien toimesta kalvinistista valtiokapitalismia sekä teoriassa että käytännössä.

Asiasanat: Aristokratia; Amerikan Yhdysvallat; historia; Hume, David;; kapitalismi; Iso-Britannia; kalvinismi; liberalismi; Skotlanti; Smith, Adam.