Carver, Eric

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

CARVER, ERIC: Mobilizing Against Godless Globalism. Pat Robertson's analysis and explanations to the end of the Cold War and the beginning of new world order in 1990-1991.

Pro gradu -tutkielma, 155 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 2009


Kylmän sodan päättyminen 1980- ja 1990-lukujen taitteessa pakotti poliittiset liikkeet ympäri maailmaa arvioimaan uudelleen omaa maailmankuvaansa, ideologiaansa ja omaa politiikkaansa. Muutokseen sopeutuminen oli tärkeää myös USA:n kristilliselle oikeistolle, jolle ateistisen kommunismin vastustaminen oli ollut hyvin keskeistä sekä poliittisesti että uskonnollisesti. Tutkin Pro gradu -tutkielmassani, miten vaikutusvaltainen USA:n kristillisen oikeiston johtaja, tele-evankelista ja liikemies Marion "Pat" Robertson analysoi ja selittää kylmän sodan päättymistä ja niin sanotun uuden maailmanjärjestyksen syntymistä. Aatehistoriallinen tutkimukseni keskittyy kahteen Robertsonin 1990-luvun alussa ilmestyneeseen kirjaan: The New Millennium (1990) ja The New World Order (1991). Tutkin, miten Robertson tulkitsee Neuvostoliiton ja itäblokin tapahtumia. Mitä merkityksiä hän antaa Persianlahden sodalle ja YK:n vahvistuvalle roolille? Mitä Robertson haluaa amerikkalaisten kristittyjen ajattelevan heidän paikastaan maailmassa historiallisen muutoksen keskellä? Miten hän mobilisoi lukijoitaan poliittiseen toimintaan?

The New Millenniumissa Robertsonin maailmanhistorian tapahtumien kategorisointi noudattelee USA:n kristilliselle oikeistolle tyypillistä fundamentalistista narratiivista diskurssia. Ihmiskunnan kapina jumalaa ja kristinuskoa vastaan selittää historian tragediat. Valistusajan synnyttämä jumaltyhjiö on levinnyt ateismin, kommunismin, okkultistisen natsismin ja sekulaarin humanismin muodossa ympäri maapalloa. Ranskan ja Venäjän vallankumousten terrori, maailmansodat ja holokausti kertovat kaikki ei-kristillisten ideologioiden ja järjestelmien moraalisesta kestämättömyydestä. Kristillisten miesten kristillisille periaatteille pystyttämän USA:n menestys puolestaan todistaa, että vain kristinusko tarjoaa kestävän moraalisen rakenteen yhteiskunnalle.

The New World Order ei muuta merkittävästi Robertsonin argumentaation ideologista sisältöä. Maailmanhistorian selitysmalli kuitenkin muuttuu. Robertson ei selitäkään jumalkapinan ja -tyhjiön leviämistä enää orgaanisena, ihmisen perisynnistä johtuvana ilmiönä. Vanhoja salaliittonarratiiveja hyödyntävä Robertson väittää, että jumaltyhjiön leviämisen taustalla onkin valistusajasta asti vaikuttanut salaliitto, jonka toiminta selittää muun muassa Ranskan ja Venäjän vallankumoukset sekä kylmän sodan. George Bushin hallinnon markkinoiman uuden maailmanjärjestyksen taustalla on salaliiton pitkäaikainen tavoite maailmanvaltiosta, jolle kaikki kansankunnat alistuvat. Vain salaliiton sisärinki tietää uuden maailmanjärjestyksen lopullisen tavoitteen, joka on Ilmestyskirjassa ennustetun Antikristuksen maailmandiktatuurin perustaminen.

Robertson korosti 1990-luvun alussa, että amerikkalaisten kristittyjen pahin ja vaarallisin vihollinen on amerikkalainen sekulaari humanismi. Kristillisen oikeiston voimat pitää keskittää USA:n kulttuurisodan voittamiseen, koska vain kristitty ja YK:sta riippumaton USA voi vastustaa Antikristuksen maailmandiktatuurin hirmuvaltaa.

Asiasanat: kristillinen oikeisto, kylmä sota, uusi maailmanjärjestys, USA:n historia