Backman-Kaira, Netta

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos / Humanistinen tiedekunta

BACKMAN-KAIRA, NETTA: "Toimintaamme tullaan mahdollisesti suuntaaman enemmän kansan hyödyksi". Suomen ja Etiopian välinen kehitysyhteistyö Etiopian val­lankumouksen jälkeen vuosina 1974-1979

Pro gradu –tutkielma, 81 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 2011


Pro gradu –tutkielmani käsittelee Suomen ja Etiopian välistä kehitysyhteistyötä vuosina 1974-1979. Etiopiassa keväällä 1974 alkanut vallankumous syrjäytti maata pitkään hallinneen keisari Haile Sellassien ja vallankumouksen johdossa ollut nuorten upseerien ryhmä muodosti maahan väliaikaisen sotilashallituksen. Väliaikaisen sotilashallituksen eli Dergin johdolla maahan alettiin suunnitella suuria yhteiskunnallisia muutoksia ja sosialistista yhteiskuntaa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten Etiopian val­lankumous vaikutti Suomen ja Etiopian suhteisiin sekä kehitysyhteistyöpolitiikan että diplomatian saralla ja miten Suomen päätökset Etiopian kanssa tehtävästä kehitysyhteistyöstä heijastaa laajemmin Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan linjauksia ja samalla maan ulkopolitiikkaa 1970-luvulla. Aihe ei ole juurikaan ollut tutkimuksen keskiössä aiemmin, sitä sivuavaa tutkimusta on aikaisemmin tehnyt Päivi COLLANDER Suomen ja Etiopian välisiä suhteita käsitelleessä tutkimuksessaan.

Tutkimukseni pohjautuu Suomen Addis Abeban suurlähetystössä tuotettuihin diplomaattilähteisiin ja asiantuntijaraportteihin sekä Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaa­teohjelmaan vuodelta 1974 että valtioneuvoston asettaman kehitysyhteistyökomitean komiteamietintöön vuodelta 1978.

Tutkimustulokset osoittavat, että Suomen Etiopian kohdalla harjoittamassa kehitysyhteistyöpolitiikassa kehitysyhteistyöpolitiikan virallisen linjan ja toteutuneiden päätösten välillä oli olemassa ristiriita, joka koski etenkin vähiten kehittyneiden maiden tukemista ja kehitysyhteistyön sitomista Suomen ulkomaankauppapolitiikkaan. Myös kehitysmaiden kansallisia vapautusliikkeitä tukevat ulkopoliittiset lausunnot jäivät Etiopian kohdalla vähäisiksi. Suomen ulkopoliittisen linjan mukainen puolueettomuuspolitiikka sen sijaan määritteli selkeästi Suomen ja Etiopian välisiä diplomaattisia suhteita.

Asiasanat
Suomi, Etiopia, kehitysyhteistyö, ulkopolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka, diplomaattisuhteet, lähetystöt, vallankumous.