TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

AROMAA-KASKINEN, VUOKKO: Amerikansuomalainen sosiaalidemokraattinen liike vuosina 1921 1936. Poliittisen ja etnisen vähemmistöryhmän pyrkimykset löytää identiteettinsä.

Pro gradu tutkielma, 190 s.
Yleinen historia.
Helmikuu 1979.
 

Tutkielma käsittelee amerikansuomalaisen työväenliikkeen sosialidemokraattisen liikkeen vaiheita maailmansotien välisenä aikana. Tutkielman kohderyhmän muodostavat noin 3000 amerikansuomalaista siirtolaista, jotka olivat Yhdysvaltain Sosialistipuolueen Suomalaisen järjestön jäseniä.

Tutkielman tarkoitus on selvittää YSSJ:n toiminnan keskeiset piirteet: järjestön organisatorinen ja aatteellinen kehitys muodostavat käsittelyn rungon. Järjestöhistoriallisen selvityksen lisäksi tärkeänä tutkimusongelmana on järjestön jäsenten sopeutuminen eli assimiloituminen amerikkalaiseen yhteiskuntaan.

Tutkielman päälähteinä on käytetty Yhdysvaltain Sosialistipuolueen Suomalaisen järjestön (YSSJ:n) tuottamaa pöytäkirja ja toimintakertomusmateriaalia. Myös järjestön julkaisemaa muuta materiaalia, erityisesti sen pää-äänenkannattaja Raivaajaa, on tutkittu. Lisäksi on melko laajasti hyödynnetty runsasta sekä amerikansuomalaisia että muita siirtolaisryhmiä koskettelevaa tutkimuskirjallisuutta.

Tutkimus osoitti YSSJ:n menettäneen vuosien 1921 1936 välisenä aikana puolet jäsenistään. Samalla sen toiminta etääntyi yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja muuttui yhä seuraelämäkeskeisemmäksi. Järjestön ensimmäistä siirtolaispolvea edustanut jäsenistö ei sopeutunut amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Sen sijaan heidän lapsensa amerikkalaistuivat nopeasti, eivätkä enää tunteneet kiinnostusta sosialismia eivätkä suomalaisuutta kohtaan. YSSJ-stä tuli jäänne, jolla oli merkitystä vanhenevan jäsenistönsä yhdessäolo organisaationa, mutta ei mitään yhteiskunnallista merkitystä.