TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

ARAVUORI, SIMO: Englannin historian alkujuuret. William Stubbsin ja Charles Omanin antama kuva Englannin historian roomalaisesta kaudesta.

Pro gradu -tutkielma, 108 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2000Tutkielmassa tarkastellaan Englannin historiankirjoituksessa maan roomalaisesta aikakaudesta, joka ulottuu noin vuodesta 55 eaa vuoteen 410 jaa, annettua kuvaa kahden englantilaisen historiankirjoittajan aikakaudesta kirjoittaman yleisesityksen perusteella. Tutkimuksen pyritään selvittämään, millaisina valitut kaksi tutkijaa painottavat Englannin historiallisia juuria roomalaisella aikakaudella Englannin historiassa. Tutkielma on luonteeltaan historiografinen, siinä selvitetään millainen kahden historioitsijan antama kuva tarkasteltavasta aikakaudesta on ja myös mitkä tekijät kirjoittajien taustalla vaikuttivat aikakauden kuvan muotoutumiseen sellaiseksi, kuin se esitetään kummankin tutkijan tarkastelun kohteeksi valitussa yksittäisessä teoksessa. Vaikuttavina tekijöinä tutkijoiden taustalla huomioidaan historiankirjoituksessa vaikuttavat suuntaukset ja myös laajemmin englantilainen yhteiskunta. Toinen teoksista sijoittuu Englannissa viktoriaaniseen ja toinen edwardiaaniseen aikakauteen. Koska tutkielmassa tarkastellaan laajasti englantilaista yhteiskuntaa vaikuttavana tekijänä kirjoittajien taustalla, voi työtä luonnehtia myös aatehistorialliseksi.

Tutkimuksen kohteena on William Stubbsin teos The constitutional history of England. In its origin and development, joka on julkaistu vuonna 1874. Toisena kohteena on Charles Omanin teos England before the norman conquest. Being a history of the celtic, roman and anglo-saxon periods down to the year A. D. 1066, joka on julkaistu vuonna 1910.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on kahden tutkijan esittämien kuvien suuri ero. William Stubbsilla Englannin historialliset juuret ovat germaanisten heimojen yhteiskunnassa ja tavoissa. Keskeistä kirjoittajalle on vapauden ja tasa-arvoisuuden periaatteiden korostaminen kuvauksessaan, antiikin Rooman vaikutus Englannin historiaan kielletään täysin. Tutkijan taustalla vaikutti voimakkaasti 1800-luvun whig-historiankirjoitus ja siihen kuuluneet periaatteet. Toinen tutkija, Charles Oman, korostaa Englannin roomalaista perintöä ja antaa kuvan Britanniasta osana roomalaista maailmaa. Roomalaiset ja näiden vaikutukset maan historiaan nähdään positiivisessa valossa. Kirjoittajan taustalla vaikutti 1900-luvun alun voimakas vastareaktio whig-historiankirjoitusta vastaan ja Englannin imperialistisen ja konservatiivisen ajattelun vaikutus yhteistä tutkijoille on sotahistorian kuvauksessa saarna tärkeä osa ja nationalistisen ajattelun merkitys kirjoittajien taustalla. Molemmille tutkijoille aikakausi on merkittävä osa Englannin historiallista menneisyyttä ja sen juuria. Roomalainen aikakausi on historiografisesti lähes tutkimaton ja se osoittautui tässä tutkimuksessa merkittäväksi maan historiassa j a sen juurien etsinnässä.

Asiasanat

aatehistoria, Britannia, Charles Oman, edwardiaaninen, Englanti, historiankirjoitus, historiografia, Rooma, viktoriaaninen, whig-historiankirjoitus, William Stubbs.