Alatainio, Tanja

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/Humanistinen tiedekunta

ALATAINIO, TANJA: Inhimillisyyden, turvallisuuden ja arvovallan nimeen. The Times ja Ison-Britannian imperialismin aatteelliset rajat Etelä-Afrikassa vuosina 1877–1895

Pro gradu -tutkielma, 114 s., 1 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 2010


Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen The Timesin pääkirjoituksissa vuosina 1877–1895 ilmenneitä käsityksiä imperialismin aatteellisista rajoista. Imperialismin aatteellisina rajoina ymmärrän sen, miten aikalaisnäkemyksissä määriteltiin Britannian vastuiden ja velvollisuuksien rajat. Oleellista on siis se, miten aikalaiset ovat käsittäneet olosuhteensa ja miten he ovat niihin suhtautuneet. Tutkielmani voidaankin sijoittaa ennen kaikkea aatehistorian alaan, mutta sillä on vahvoja yhteyksiä myös identiteettien tutkimukseen. Lähestyn The Timesin pääkirjoituksia diskurssianalyysin kautta. Näin ollen näen pääkirjoitukset osana omaan aikaansa sidottuja tapoja kirjoittaa ja tuottaa tekstuaalisia merkityksiä. Tutkielmani aikarajauksena ovat vuodet Transvaalin annektoinnista Jameson Raidiin, ja näin ollen ne käsittävät Etelä-Afrikan konfliktivuosia edeltävän ajanjakson. Imperialismin muuttuminen aktiivisemmaksi uusimperialismiksi on perinteisesti myös ajoitettu 1800-luvun kolmeen viimeiseen vuosikymmeneen.

The Timesin pääkirjoituksista nousee esiin kolme osittain erilaista tapaa määritellä Britannia imperialistisena valtiona. Nämä imperialistisiksi identiteeteiksi kutsumani roolit olivat alkuperäisheimojen pelastaminen, Etelä-Afrikan valkoisen väestön suojelu sekä brittiläisen yhteisön puolesta puhuminen. Tutkielmani osoittaa, että nämä identiteetit vaikuttivat merkittävästi imperialismin aatteellisten rajojen määrittämiseen. Identiteetit vaikuttivat siihen, millaisina The Timesin pääkirjoitustoimittajat näkivät Britannian velvollisuuksien ja vastuiden rajat. Samalla näistä identiteeteistä on nähtävissä sekä The Timesin edustamat intressiryhmät että arvopohja, jonka varaan imperialismi rakennettiin. Uusimperialismin nousun myötä identiteetit muokkautuivat uusiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Tutkielmassani olen Jürgen HABERMASia seuraten sijoittanut pääkirjoitukset osaksi porvarillista julkisuutta. Tutkielmassani julkinen mielipide edustaa yhtä tapaa määritelmä imperialismin rajoja. Imperialismin aatepohjan häilyvyys näkyi julkisen mielipiteen perusteluvoimassa. Britannian sisäiset yhteiskunnalliset huolenaiheet heijastuivat siihen, miten pääkirjoitustoimittajat perustelivat näkemyksiään parhaasta Etelä-Afrikka –politiikasta. Lehdistölle ominainen hetkellisyys, kiinnittyminen tietyn hetken tietoihin, näkyy luonnollisesti myös The Timesin pääkirjoituksissa. Imperialismi määriteltiin poliittisten ja taloudellisten olosuhteiden ja tietämyksen valossa, mutta juuri identiteetit osoittivat sen, mihin aatteen rajat voitiin asettaa.

Asiasanat: buuri, Etelä-Afrikka, identiteetti, imperialismi, Iso-Britannia 1800-luku, lehdistö, porvarillinen julkisuus