TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta 

ALARANTA, TONI : Turkkilaisuuden rakentajat. Kemal Atatürk ja Ziya Gökalp Turkin kansallisen identiteetin määrittelijöinä 1908–1938 

Pro gradu -tutkielma, 119 s. 
Yleinen historia 
Huhtikuu 2005 

Tutkielmassa tarkastellaan turkkilaisen nationalismin rakentumista Mustafa Kemal Atatürkin (1881–1938) ja Ziya Gökalpin (1876–1924) ajattelun valossa. Tavoitteena on analysoida kuinka turkkilaisuus määriteltiin Atatürkin ja Gökalpin toimesta nuorturkkilaisen vuoden 1908 vallankumouksen ajasta vuoteen 1938. Tutkielmassa turkkilaisen identiteetin etsintää analysoidaan pohtimalla miten Atatürk ja Gökalp ymmärsivät turkkilaisten menneisyyden ja tulevaisuuden, mistä aineksista ja miten turkkilaisuus heidän käsityksissään muodostui ja kuinka he vastasivat kysymykseen oman tradition ja länsimaisen kulttuurin yhteensovittamisesta.

Tutkielmassa Atatürkin kansallisuusajattelua eritellään hänen vuonna 1927 pitämänsä puheen pohjalta, sekä hänen ajatuksistaan kootun kokoelman pohjalta. Ziya Gökalpin ajatusten erittely perustuu hänen teokseensa türkcülügün esaslari (The Principles of Turkism). Tutkittavien henkilöiden ajattelua on lähestytty aatehistoriallisesta näkökulmasta, pyrkien käsittämään miten Atatürk ja Gökalp ymmärsivät turkkilaisuuden turkkilaisten identiteettiä määritellessään. 

Ziya Gökalp ja Kemal Atatürk olivat keskeisiä vaikuttajia prosessissa, jossa osmanien islamilaisen imperiumin raunioille rakennettiin Turkin maallinen tasavalta. He edustivat nuorturkkilaista liikettä, Gökalpin ollessa merkittävä ideologi ja Atatürkin ollessa sotilas ja vallankumousjohtaja. Osmani-imperiumin hajotessa ensimmäisen maailmansodan seurauksena vuonna 1918 Gökalp yritti kirjoituksillaan määritellä turkkilaisille uutta identiteettiä. Hänen kirjoitustensa pyrkimyksenä oli osoittaa turkkilaisille näiden kunniakas historia ja kulttuuri, joka oli peräisin jo ajalta ennen kuin he omaksuivat islaminuskon. Gökalp pyrki rakentamaan turkkilaisille identiteettiä, joka mahdollisti liittymisen eurooppalaiseen sivilisaatioon omaksumalla länsimainen tiede ja teknologia. Islaminuskoa Gökalp pyrki tulkitsemaan niin, että se oli sovitettavissa modernin ajan vaatimuksiin.

Kemal Atatürkin johdolla turkkilaiset voittivat itsenäisyyssodaksi kutsumansa taistelun liittoutuneita vastaan. Atatürk ymmärsi turkkilaisten historian matkaksi kohti sivistystä ja ihmisen rationaalistumista, joka vapauttaisi turkkilaiset islaminuskon fatalistisiksi ja lamauttaviksi käsittämistään piirteistä. Hän halusi rakentaa turkkilaisten identiteetin Gökalpin tavoin turkkilaisten esi-islamilaisen historian ja modernin tieteen varaan. Islaminuskosta piti Kemalin mukaan tulla jokaisen henkilökohtainen asia, sen yhteiskunnallinen valta oli lopetettava. 

Asiasanat
Turkki, vallankumous, nationalismi, Kemal Atatürk, Ziya Gökalp