TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

ALAPAATTIKOSKI, TAPIO: Puolueet ja nationalismin nousu Nigeriassa toisen maailmansodan jälkeen.

Pro gradu tutkielma, 174 s., 4 liites.
Yleinen historia
Joulukuu 1979
 

Työssä käsitellään Isoon Britanniaan siirtokunta ja suojelusuhteissa olleiden Nigerian alueiden nationalismin nousua ja kehitystä toisen maailmansodan jälkeen. Käsittelyn perustana on toisen maailmansodan Nigeriassa aikaansaamat suuret taloudelliset ja sosiaaliset muutokset, jotka heijastuivat poliittiseen kehitykseen. Työn luonnollinen kronologinen päätepiste on Nigerian itsenäistyminen lokakuussa 1960. Työn pääpaino on Nigerian perustuslaillisessa kehityksessä. Sodanjälkeisenä aikana Nigeriassa hyväksyttiin kolme uutta perustuslakia, ja viimeistä niistä muokattiin vielä melkoisesti ennen itsenäistymistä. Puolueiden merkitys perustuslakien uudistamisessa niiden esittämät vaatimukset ja niiden vallan laajeneminen ovat olleet tutkimuksen kulmakivinä.

Keskittyminen perustuslakikeskustelun ympärille on paitsi asiasyiden sanelema ratkaisu myös pa1jolti käytännön pakko. Valtaosa Skandinaviassa saatavissa olevasta Nigeriaa koskevasta materiaalista on nimenomaan perustuslaillista kehitystä koskevaa. Ylipäätänsä on todettava, että työ perustuu suurelta osin tutkimuskirjallisuuteen: oikeastaan vasta 1950 luvun perustuslaillisista konferensseista on käytettävissäni ollut asiakirjamateriaalia. Tutkimusmahdollisuudet Pohjoismaissa eivät siis ole mitenkään valoisat, mikäli tutkimuksensa kohteeksi ottaa Afrikan valtioiden poliittisen kehityksen tällä vuosisadalla. Sekin materiaali, mikä on kerätty Pohjoismaiden Afrikka-tutkimuksen keskukseen, Upsalan Afrikkainstituuttiin, painottuu 1960-luvun loppupuolelle ja hyödyllisempi yhteiskuntatieteilijöille kuin historiantutkijoille.

Puolueiden ideologia oli koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan perustuslaillista kehitystä sekä demokraattisia ja taloudellisia uudistuksia painottavaa. Kaikki puolueet korostivat poikkeuksetta taloudellisen yhteistyön ja kaupallisen toiminnan merkitystä Nigerian ja Ison-Britannian välisissä suhteissa. Taloudellisten tekijöiden vaikutus on näkyi myös Nigerian nationalistien politiikassa. Tutkijat ovat Nigerian nationalismia tarkastellessaan kohdistaneet päähuomion Nigerian poliittiseen eliittiin ja jättäneet liikemiesten ja puolueiden väliset suhteet vähemmälle huomiolle, mikä hyvin todennäköisesti on johtanut poliittisten ja ideologisten tekijöiden ylikorostumiseen taloudellisten tekijöiden kustannuksella. Toinen maailmansota merkitsi käännekohtaa Nigerian poliittisessa kehityksessä. Tärkein edellytys nationalistisen liikkeen kehittymiselle Nigeriassa oli sosiaalinen ja taloudellinen muutos, jonka seurauksena Nigeriaan syntyi paitsi nationalistista liikettä tukenut työväenluokka myös kansallisesti ajattelevat ja suuria poliittisia organisaatioita johtamaan pystyvä keskiluokka, moderni eliitti. Vaikka nationalistinen liike hajosi useihin puolueisiin, poliittinen päämäärä oli kaikilla puolueilla Nigeriassa yhteinen: Nigerian itsenäisyys.