TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

ALAMÄKI, TARJA: Moskova - Neuvostoliiton näyteikkuna. Moskova neuvostoliittolaisissa matkaoppaissa vuosina 1954-1983.

Pro gradu -tutkielma, 160 s., 3 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1997


Tässä tutkielmassa selvitetään, millaiseksi neuvostoliittolaiset Moskova-matkaoppaat kuvasivat kaupungin vuosina 1954-1983. Muuttuiko niiden antama kuva ja jos muuttui niin mistä muutokset johtuivat? Oppaitten Moskova-kuvassa kiinnitetään huomiota erityisesti kolmeen eri osa-alueeseen: kaupungin historiaan, ulkoiseen olemukseen ja Moskovan elinkeinoelämän ja kulttuurin saavutuksiin. Työssä tarkastellaan, olivatko matkaoppaat osa NL:ssa matkailijoille suunnattua propagandaa. Tämän vuoksi työn alussa selvitetään, miten matkailua käytettiin neuvostopropagandan välineenä. Lisäksi työn alussa tarkastellaan lyhyesti Moskova-matkaoppaitten historiaa sekä niiden julkaisemiseen ja rakenteeseen liittyviä seikkoja.

Työ perustuu vuosina 1954-1983 NL:ssa ilmestyneisiin 27 Moskova-matkaoppaaseen. Tutkitut oppaat olivat venäjän-, englannin-, saksan-, ruotsin- ja suomenkielisiä. Niistä on tutkittu vain tekstejä. Matkailijoille suunnattua neuvostopropagandaa on selvitetty tutkimustilanteesta johtuen lähinnä neuvostoliittolaiseen kirjallisuuteen perustuen. Moskovan kaupungin historian, ulkoisen olemuksen ja muiden oppaissa esiintuotujen asioiden tarkastelussa nojaudutaan niin neuvostoliittolaiseen, venäläiseen kuin läntiseenkin tutkimukseen.

Tutkimuksen mukaan vuosina 1954-1983 NL:ssa matkailua ja matkaopaskirjoja käytettiin propagandan välineinä. Myös Moskova-oppaiden tavoitteena oli kertoa niin koti- kuin ulkomaalaisillekin matkailijoille neuvostonäkemyksen mukainen "totuus" kaupungista ja samalla koko maasta. Niin historia, kaupungin ulkoinen olemus kuin erilaiset moskovalaisten saavutukset esiteltiin oppaissa niin, että lukijalle syntyi kuva Moskovan erinomaisuudesta. Oppaissa korostettiin vahvasti kaupungin merkitystä. Moskova nähtiin niin koko NL:n suojelijana kuin yleensäkin neuvostovallan symbolina.

Oppaitten välittämä Moskova- ja NL-kuva eivät muuttuneet huomattavasti tutkitulla ajanjaksolla. Tämä heijasteli sitä, että neuvostoyhteiskunta pysyi varsin samanlaisena kyseisen kauden - Stalinin kausi oli jo takana ja Gorbačevin kausi ei ollut vielä alkanut. Tosin yksittäiset yhteiskunnalliset ja poliittiset tapahtumat heijastuivat oppaiden sisällössä. Lievää propagandistisuuden voimistumista on huomattavissa 1960-luvun puolivälistä alkaen. Saman aikaan lisääntyi yleisemminkin pyrkimys hyödyntää matkailua neuvostopropagandan välineenä. Taite liittyi tutkitun jakson suurimpaan poliittiseen muutokseen, sillä se ajoittui Hruščevin kauden, eli ns. suojasään kauden, päättymiseen ja Brežnevin kauden alkamiseen.