TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Yleisen historian laitos

AHONEN, KIMMO: MARSILAISIA JA MARXILAISIA
Muukalaisten kohtaaminen amerikkalaisessa tieteiselokuvassa 1951-1958

Pro gradu -tutkielma, 138 s. , 10 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1997


1950-luvun Yhdysvalloissa tuotettiin runsaasti tieteiselokuvia. Ajankohtaisia aiheita hyödyntäneitä tieteiselokuvia tutkimalla päästään käsiksi moniin aikakauden keskeisiin poliittisiin ja mentaalisiin kysymyksiin. Vuosikymmenen tieteiselokuvatuotannon suosituimpia aiheita oli avaruusmuukalaisten saapuminen maahan. Keskeinen tutkimuskysymykseni on: millä tavoin ihmisten ja avaruusmuukalaisten kohtaamista on käsitelty 1950-luvun amerikkalaisessa tieteiselokuvassa? Pyrin tutkimuksessani selvittämään, millaisia pelkoja ja toiveita muukalaisten kohtaamiseen sisältyi, eli nähtiinkö se uhkana vai mahdollisuutena. Pyrin löytämään elokuvien ja yhteiskunnan välisiä kytköksiä analysoimalla elokuvia tarkasti sekä vertailemalla niitä muuhun aikalaismateriaaliin.

Olen valinnut tutkimusmateriaalikseni 14 Yhdysvalloissa tuotettua elokuvaa, jotka ovat valmistuneet vuosien 1951-1958 välillä. Valitut elokuvat ovat aikajärjestyksessä (suluissa alkuperäinen nimi, ohjaaja ja valmistusvuosi): The Man from Planet X (O: Edgar G. Ulmer, 1951), Uhkavaatimus maalle (The Day the Earth Stood Still, 0: Robert Wise, 1951), "Se" toisesta maailmasta (The Thing from Another World, O: Christian Nyby, 1951), Punainen planeetta (Red Planet Mars, O: Harry Homer, 1952 ), Avaruuden pirut (invaders from Mars, O: William Cameron Menzies, 1953), Yön meteori (it Came from Outer Space, O: Jack Arnold, 1953), Robot Monster (O: Phil Tucker, 1953), Maailmojen sota (War of the Worlds, O: Byron Haskin, 1953), Lentävien lautasten hyökkäys (Earth vs. the Flying Saucers, O: Fred F. Sears, 1955), Tuntematon maailma (This Island Earth, O: Joseph Newman, 1955), Varastetut ihmiset (Invasion of the Body Snatchers, O: Don Siegel, 1956), It Conquered the World (O: Roger Corman, 1956), The Brain Eaters (O: Bruno VeSota, 1958), The Brain from Planet Arous (O: Nathan Juran, 1958).

Tieteiselokuva vakiintui lajityyppinä samaan aikaan kun monet poliittiset ja taloudelliset paineet kiusasivat filmiteollisuutta. UFO-hysteria ja tieteiskirjallisuuden nouseva suosio loivat pohjan tieteiselokuvien menestykselle. Tieteiselokuvien tavassa käsitellä avaruusmuukalaisia voidaan nähdä kaksi päälinjaa. Ensimmäisessä muukalaiset nähtiin ihmiskuntaa ohjaamaan saapuneina pelastajina ja jälkimmäisessä häikäilemättöminä vihollisina. Hyökkäys saattoi ilmetä myös kavalana soluttautumisena, jossa muukalaiset ottivat ihmishahmon ja jolloin yksilön persoonallisuus ja itsenäisyys oli vaarassa. Muukalaiset olivat yleensä kollektiivisesti toimivia sekä tunteettomia ja heidän yhteiskuntansa oli perusteiltaan totalitaarinen. Muukalaisten maailman ja amerikkalaisen yhteiskunnan erot muistuttavatkin kommunismin ja läntisten demokratioiden oletettuja eroavaisuuksia. Suorien poliittisten uhkakuvien ohella tieteiselokuvat heijastelevat kuitenkin myös yleisempää, tieteellis-teknologista kehitystä ja massayhteiskuntaa kohtaan tunnettua pelkoa.