utskrift av sidan

Det VIII Nordiska kvinnohistorikermötet
KÖN & KUNSKAP
Åbo, Finland, 12–14.8.2005

NYHETER:

Konferens-email qhist2005(at)utu.fi fungerar inte längre. Vänligen kontakta Anu Lahtinen [firstname.lastname at utu.fi] om du har några frågor.
Konferenspublikation kommer ut i nättidskriften Ennen&Nyt (http://www.ennenjanyt.net) vid slutet av detta år (2006).


NYHETER:

Det VIII Nordiska kvinnohistorikermötet arrangerades i Åbo, den 12-14 augusti 2005.
Arrangörerna vill tacka alla deltagare och samarbetspartners för ett lyckat arrangemang! Vi vill samtidigt också informera om att det följande mötet kommer att arrangeras på Island år 2008. Mera information om det nionde kvinnohistorikermötet kommer så småningom att finnas tillgängligt på denna hemsida. Tills dess önskar vi er alla god fortsättning gällande den nordiska kvinno- och köns/genushistoriska forskningen!


VII NORDISKA KVINNOHISTORIKERMÖTET
Det nordiska kvinnohistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno- och köns/genushistorisk forskning. Det första mötet hölls år 1983 och konferensen arrangeras vart tredje år. Temat för det åttonde mötet är "Kön och kunskap": mötet behandlar både teoretiska och metodologiska frågor. I huvudsessionerna diskuteras sambandet mellan feministisk teori, historieuppfattning och kvinnohistoria samt postkolonialism och nordisk kvinnohistoria.

Fyra keynote-föreläsare är inbjudna till konferensen. Mötets teman kommer att även att behandlas under följande paneldiskussioner:

I Kön och kunskap - Bruk, missbruk och icke-bruk av historien i kvinnoforskningen
II Kolonialism och nordisk kvinnohistoria - postkoloniala utmaningar
III Nordisk kvinnohistoria nu - segregation, integration, reproducering

Inbjudna föreläsare:
Prof. Liz Stanley (University of Edinburgh) som diskuterar forskarens roll som skapare av kunskap. Prof. Claire Midgley (Metropolitan University, London) diskuterar relationen mellan imperialism och uppkomsten av modern, västerländsk feminism. Doktorassistent Katriina Honkanen (Åbo Akademi) som diskuterar sambandet mellan feministisk teori och historieuppfattningar. Senior Scholar Karen Offen, (Stanford University) diskuterar hur framförallt (ny) historisk kunskap om kvinnor, med kön och kvinnor i centrum för analysen transformerar vad som är möjligt att förstå av det förflutna.

ÖPPNINGSPROGRAM:

"Kvinnor i vetenskap, kultur och politik" -allmän tillställning om finländsk och nordisk kvinnohistoria

Torsdagen den 11 augusti kl.18.00 ordnas en för allmänheten öppen tillställning om finländsk och nordisk kvinnohistoria. Under två paneldiskussioner kommer "kvinnohistorieskrivningens olika former" samt "året 1905 och dess betydelser för kvinnor i Finland, Norge och Sverige" att diskuteras.

I den första panelen deltar finländska kvinnohistoriker och författare för att diskutera kring kvinnohistoriens mångfacetterade framställningsformer. Hur framställs kvinnohistoria inom historia, litteratur och populärvetenskap? Vilken betydelse har kvinnohistoria för formandet av nordiska självbilder och vår förståelse av kvinnlighet? Panel deltagarna närmar sig kvinnohistoria utgående från sina egna ämnesområden. Som panelens ordförande fungerar FD Tiina Kinnunen, Joensuu universitet. Diskussionen förs på finska.

Den andra panelen fokuserar på sambanden mellan politisk utveckling, nationalism och kvinnors rösträtt. Varför tillerkänns kvinnor i Finland (1906) och Norge (1913) tidigt rösträtt? Kan vi peka på liknande förklaringsmodeller? Bland annat frågan om den tidiga rösträttens betydelse för kvinnor i Norge och Finland kommer att behandlas, dessutom kommer utvecklingen i Sverige att beaktas. Inbjudna paneldeltagare är Gro Hagemann, Oslo universitet, Pirjo Markkola, akademiforskare, Finlands Akademi samt FD Alexandra Ramsay, Västranylands folkhögskola. Diskussionen förs på svenska.

Tillställningen om kvinnohistoria i Finland och Norden börjar kl. 18.00 i Arken, Aud. Armfelt, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2. Tillställningen föregår på finska och nordiska språk.

Välkommen till Åbo!

Å konferenskommitténs vägnar,
Anu Lahtinen, Åbo universitet/ Finlands historia
Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi/ Historia
Maarit Leskelä- Kärki, Åbo universitet/ Kulturhistoria

Förslag och möjliga frågor kan riktas till:
Salla Peltonen
Kvinnohistorikermötet / Suomen historia
Sirkkala/Historian laitos
20014 Turun Yliopisto
FINLAND
e-mail: qhist2005@utu.fi eller salla.peltonen@utu.fi